Mardin Belediyesi?ndeki i??ilerin sorunlar? 15 y?ld?r ??z?lm?yor

Belediye-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Mardin Belediyesi?nde ?al??an 400?? a?k?n i??i 15 y?ld?r ?cretlerini d?zenli alam?yor. Belediyede alaca?? bulunan i??iler defalarca i? b?rakma eylemi yapm??, s?z verilmesi ?zerine eylemlere son vermi?lerdi.


Belediye-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Mardin Belediyesi?nde ?al??an 400?? a?k?n i??i 15 y?ld?r ?cretlerini d?zenli alam?yor. Belediyede alaca?? bulunan i??iler defalarca i? b?rakma eylemi yapm??, s?z verilmesi ?zerine eylemlere son vermi?lerdi. S?zlerin tutulmamas? ?zerine i??iler bu kez de sorunun ??z?m?n? talep eden 400 dilek?eyi Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a g?nderdi.
Konuya ili?kin bas?n toplant?s? d?zenleyen Belediye-?? Mardin ?ube Ba?kan? Memduh ?zt?rk, ?cretlerini alamayan i??ilerin okullar?n a??lmas? nedeniyle peri?an oldu?unu belirterek, ????ilerimiz oru? ay?nda, okullar?n a??ld??? bir d?nemde b?y?k sorunlar ya?amakta. ???ilerimizin ald??? 380 YTL, bor?lar?n? bile ?demeye yetmiyor? diye konu?tu.
D?rtte biri veriliyor
???ilerin ?o?una verilmesi gereken 1200 YTL tutar?ndaki ?cret yerine sadece 380 YTL ?dendi?ine dikkat ?eken ?zt?rk, bu durumun i??ilerin aileleriyle sorun ya?amas?na neden oldu?unu belirtti. Belediyede 15 y?ld?r bu sorunun devam etti?ini dile getiren ?zt?rk, ?Sorunun ??z?m? i?in Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a, d?nemin D??i?leri Bakan? ve ?imdiki Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e bir?ok defa ba?vurduk. Ba?vurularda sorunun ??z?lece?i s?z? verildi. Ama s?zler yerine getirilmedi? diye konu?tu. Belediyenin ?cretleri d?zenli vermemesi nedeniyle i??ilerin her y?l yapt??? i? b?rakma eyleminin bu y?l yap?lmayaca??n? dile getiren ?zt?rk, ?Ya?anan sorunlardan dolay? Mardin halk? zarar g?r?yor. ?n?m?zdeki g?nlerde demokratik tepkilerimizi dile getiren eylemler yaparak hakk?m?z? savunaca??z? dedi.
Se?im d?neminde ba?ka...
???ilerin 22 Temmuz genel se?imlerinde sadece 2 ay d?zenli ?cret alabildi?ini hat?rlatan ?zt?rk, ?Se?imler d?neminde ilk defa 15 y?l aradan sonra i??ilerimiz d?zenli olarak bin YTL ?cretini ald?. Bu da se?imler i?in bir yat?r?md?? dedi. ?zt?rk, i??iler ad?na haz?rlanan dilek?eleri sendika y?neticileriyle birlikte Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a, ??i?leri, Maliye bakanl?klar? ve Meclis Ba?kan??na g?ndererek, sorunun ??z?lmesini istedi. (Mardin/D?HA)
www.evrensel.net