?iirlerle ko?mak

Tan?t?mlarla ilgili bir not: Yazd???m kitap tan?t?mlar?, de?i?ik yollardan olumlu ve de olumsuz bir?ok ileti almama neden oldu. Olumsuz iletiler daha ?ok ?iir kitaplar?na ili?kindi.


Tan?t?mlarla ilgili bir not: Yazd???m kitap tan?t?mlar?, de?i?ik yollardan olumlu ve de olumsuz bir?ok ileti almama neden oldu. Olumsuz iletiler daha ?ok ?iir kitaplar?na ili?kindi. Yarar sa?lamayaca?? i?in olumlu ve olumsuz ele?tirilerin ayr?nt?lar?na girmiyorum. Ancak bu durum, yapt???m i?in nedenini a??klamakla y?k?ml? k?ld? beni.
Bilindi?i gibi topra??ndan ?air f??k?ran bir ?lkenin insanlar?y?z. O nedenle de ?iir kitaplar?n?n yay?n?, ba?? ?ekiyor. Bunlar?n ?o?u da yazarlar? taraf?ndan ?airlere, ele?tirmen ve di?er yazarlara ?cretsiz olarak g?nderiliyor. Ama ?o?unluk, bir te?ekk?rle bile kar??l?k bulmuyor. Ku?kusuz, adlar? ?ne ??km?? ?air ve yazarlar?n b?ylesi tan?t?mlara ve te?ekk?rlere gereksinimi kalmam??t?r. Ama y?llarca k??elerinde ?iir dokuyup ortal?kta g?r?nmeyenler, g?r?lmek istenmeyen ve de okunmayanlar ya da ilk kitaplar?nda, mahcup ifadeleri y?klenen imzalar?yla tan???kl?k yolunu a?mak isteyenler? ??te ben ?o?unlukla bu t?r ?iir kitaplar?n?n k?r?c? olmadan, ?d?n vermeden, hatta ilk kitaplardan yana biraz da taraf tutarak tan?t?m?n? yapmaya ?al???yorum. ?o?u zaman gecikmeli olarak g?ndeme getirebiliyorum ama y?llard?r s?rd?rd???m bu i?ten pi?man da de?ilim. ??nk?, y?reklerine dizeler koyarak ko?an insanlar? seviyorum.
Kirlerin / in ?st?nde Mavi (2004) ?evket Karak??
Ger?ek?i olan her sanat??n?n, do?du?u ya da doydu?u kentteki ya?amsal ?zellikleri yap?tlar?na yans?tmas?n?n gerekli oldu?una inan?yorum. ??nk? b?yle olunca, ki?isel ya da toplumsal m?cadele daha b?t?nl?kl? kavran?yor. Yap?t da daha bir ?zg?nl?k kazan?yor. Bu uygulama, t?m sanat??lar taraf?ndan kabul g?rse de memleketimiz ?airleri aras?nda daha yayg?n bir bi?imde y?r?t?l?yor. ?rne?in Karak????n ??ocuklar ?lmesin? ?iirindeki;
?Rengini / Van G?l??n?n sessizli?inden alm?? bir g?ky?z? / yery?z? ceviz ye?ili / eyl?l ay?nda / eyl?l s?ca??na hasret S?phan??n eteklerinde / y?k?ld? y?k?lacak bir kondu / gece mi kondu g?nd?z m? kondu bilinmez / bir lengeri pilav etraf?nda / d?rt o?lan iki k?z?n umut dolu bekleyi?i / tand?r s?cakl???n? sofraya ta??yan / tezek kokan fetirler / ve anam?n do?um sanc?lar? / yoksullu?u / i?lenmi? nak?? gibi anlatan Vahap??n harabeleri / pa?alar?n zulm?ne tan?kl?k eden Zal Pa?a Camii / yeralt?ndaki ?ar??s?yla / Urartular?? bar?nd?ran tarihi Kef Kalesi ve / Bekir Beyler, Cercis Beyler / Ethem Beyler, Lezgi Beyler / Hamzolar ve C?lb?rlar?n d???nda / g?lmeye hasret insanlar?n ya?ad??? bir kent / anam / o kentte / do?urdu beni.?
dizelerinde ayn? anlay???n i?selle?tirildi?i g?r?l?yor. B?ylece ?air, ?iiri daha iyi anlayabilmenin yan? s?ra ?l??tler koyabilmenin de yollar?n? a??yor.
Kora Yay?nlar??ndan ??kan kitab?nda maviyi dantelliyor Karak??. ??nk? mavi; sevgilidir, a?kt?r, g?zelliktir. Hem bireysel, hem de toplumsal ayd?nl???n simgesidir.
?air h?zn?n? ?Sen gittin / bir g??ebe dal oldum / ser?eye uzanan k?r?k kanatl?? diyerek belirtse ve s?m?renler ?i?eklerin dibine ac?n?n g?brelerini d?kseler de insanl?k erge? sabahlar?n? ufkun mavisine a?acakt?r. ??nk? mavi ?zg?rl?kt?r. ??zg?rl?k, toplumsal bir g?l??t?r.?
?evket Karak?? ?iirinin sa?lam bir dokusu, ak?c? anlat?m?, temiz bir dili var. ?lk kitab?yla ?iir d?nyas?n?n bir kazan?m? oldu?unu kan?tlayan Karak??, yeni yap?tlar?yla daha da boylanaca??n?n m?jdesini veriyor.
Bende H?z?n ?eker Nas?l ?yle (2004) Osman Erkan
1949 y?l?nda ?anl?urfa?da do?an ve 1995?te yay?nlad??? ?Beni Niye Saklad?n?dan sonra Ceylan Yay?nlar??ndan ??kan bu kitab?n sayfalar?n? ?Geceyi ?l??yorum yarama yetmiyor / mesafeler? dizeleriyle yap?land?rd??? ?Kop?a-I? ?iiriyle a??yor ?air. ?Size z?kk?m olsun / yak?lanlar?n s?t tarihi?? dizelerinde oldu?u gibi d?zene muhalefetini b?ylesine vurucu dizelerle dile getiriyor. ?Deli Balta? ?iirinin ?Ye?il banknot y?z? ?erifleri / imcileri duayenleri ibrik?ileri / i? konu?ma ayg?tlar? sava? ve / yoksullu?u ?o?altma i?in silah / ve bombalar? tavaf eden al?aklar? dizelerinde bir ba?ka s?m?r? cephesini hedef al?yor. Kitab?n ad?n? ta??yan ?iirde ise kendi ?zg?nl???n? kan?tl?yor Erkan. ?Hayret ki hayret! / kolumu sallasam coplar oynuyor? dizelerinin olu?turdu?u ?Kand?r?lm?? Meydanlar?da g?r?ld??? gibi ?airin ?zl? ve g??l? ?iirlerin pe?inde oldu?u ve yak?l?p y?k?lan k?ylerin ger?ekli?ini dile getirdi?i ?Atardamar atmam diyor sevdans?z / yak?lm?? k?y sil?etidir mendilim? dizelerinde oldu?u gibi amac?na da ula?t??? g?r?l?yor.
?Ac?y? Bal Eyledik? diyen Hasan H?seyin gibi h?zn? ?ekere d?n??t?ren Osman Erkan??n ?iirleri de insanl?k i?in g?zel ?eyler s?yl?yor.
Annemden H?z?n Genleri (2003) Umut ?etin
?lk yap?t? olmas?na kar??n, bu kitapta yer alan ?iirler ?zerinde yo?un olarak d???n?p ter d?kt??? anla??l?yor ?etin?in. Belirtmeyi ?zellikle gerekli g?rd?m. ??nk? biz, ?ok ?iir yazan ama yazd?klar? ?zerinde az d???nen ya da hi? d???nmeyen bir ?airler toplulu?una sahibiz. Ama Umut, ?iire herkesin girdi?i kap?dan girmek istemiyor. Daha zor bir yolu se?iyor.
??Girdi?im her yeri kendime benzetiyorum / k?rg?n, ?d?n?, yar?m yamalak / a?z? alkol kokanlarla yatmak / bombo? bir pi?manl?k, sabah?n k?r??
dizelerinde g?r?ld??? gibi, ba?kalar?n?n olumlu ya da olumsuz adland?rmas?na bakmadan, kendine benzemek, kendi olan ?iiri yazmak istiyor. ?Cennet? ?iirinde yer alan;
?Aceleci bir yolcuydu art?k / sadece ya?muru al?p yan?na / en son kendini vurdu / ?l? ele ge?irdi d??lerini? gibi ?ok g?zel dizelerle de yapmak istedi?ini sergiliyor. Hatta Tinerci, Garson ve;
?S?z?len u?urtmalar?n kuyru?u kadar / hafif, dalgal?, y?ksek ve serin / gitmeye tutulurum i?imden / u?urum ?nlerinde g?steriler s?rerken / / sava? zaman? damarlar?mda ??lg?n / y?r?y??ler, k?f?rle?meler, ?l?k bir veda / ??r?yen ipliklerine tutunan d??lerimin / kavgalar? ?ylece terk edip birden?
dizelerinin olu?turdu?u ?Kanserli? vb. ?iirlerindeki somut anlat?mla, ger?ekli?i de yans?t?yor. Ne ki a??rl?kl? olarak ?a?r???mlara dayal? olan ?iirlerinde; ?Bir dal?n i? sesiydim k?r?lan, sonlan?r m? ?ocu?u g?naha ?a??ran g?n, annem b?t?n sevgilerimin ?zetidir? vb. gibi ger?ekten g?zel olan dizeler yer ald??? halde, dizeler aras?ndaki diyalektik ba??n koptu?u g?r?l?yor.
1973 y?l?nda G?m??hac?k?y?de do?an, sa?l?k meslek lisesinden sonra hukuk fak?ltesini bitiren ve ya?am?nda oldu?u gibi ?iirde de zoru se?en Umut ?etin, ba?ar?n?n yolunu kendi eme?iyle a??yor.
G?ng?r Gen?ay
www.evrensel.net