Piyasalar ?imdilik co?tu

ABD Merkez Bankas? FED?in faiz oranlar?nda beklenenin ?zerinde indirim yapmas? piyasalar? co?turdu!
Dolar 1.230 seviyelerine d??t?.


ABD Merkez Bankas? FED?in faiz oranlar?nda beklenenin ?zerinde indirim yapmas? piyasalar? co?turdu!
Dolar 1.230 seviyelerine d??t?. Borsa se?im ?ncesindeki seviyelerini yakalad?. Avro dolar kar??s?nda t?m zamanlar?n en y?ksek de?erini yakalad?. Bono faizleri geriledi. Y?kselen piyasalara yabanc? sermaye akt?. Petrol 82 dolar? a?arken, alt?n son 16 ay?n en y?ksek seviyesine ula?t?. ?imdi tart??ma konusu olan olumlu havan?n ne kadar s?rece?i ve krizin atlat?l?p atlat?lamad???...
FED mali sekt?rdeki ?alkant?n?n, reel sekt?re intikal etmesini, ekonominin durgunlu?a girmesini istemedi?i i?in d?zenleme yapt?. Dalgalanmay? mali sekt?r i?ine hapsetmek amac?yla, paran?n maliyetini d???r?p, bulunabilirli?ini kolayla?t?rmak i?in faiz indirimine gitti. Fakat bu d?zenlemenin, ?dalgalanmay? sonland?rmak yerine zamana yayd???? belirtiliyor. Di?er taraftan petrol fiyatlar?ndaki art?? ve benzeri geli?meler ABD?de maliyetlere ba?l? enflasyon problemine yol a?aca??na dikkat ?ekiliyor.
?Rahatlama kal?c? de?il?
Piyasalardaki rahatlaman?n ?ge?ici oldu?u? tezini g??lendiren geli?meler mevcut. Mali piyasalar?n d???nda, ABD?de d?nya ekonomilerini etkileyecek geli?meler ya?an?yor.
?ktisat Yat?r?m Ara?t?rma Direkt?r? Muhittin K?ley durumu ??yle ?zetliyor: ?Ge?ti?imiz haftalarda ABD?deki a??klanan i?sizlik rakamlar?, ABD ekonomisinde resesyon endi?elerini yeniden canland?rm??t?. Faiz indiriminin ard?ndan bu anlamda bir rahatlama ya?ansa da, bu rahatlaman?n uzun vadede kal?c? olaca??n? s?ylemek zor. ABD ?irketlerinin 3. ve 4. ?eyrek bilan?olar?nda a??klayacaklar? rakamlar b?y?k ?nem ta??yor. ?zellikle hisse fiyatlar?ndaki hareketlili?e dikkat edilmeli. Faiz indirimi karar?, FED i?in de ciddi bir politika de?i?ikli?ine i?aret ediyor. Son d?nemde petrol, bu?day ve alt?n gibi emtialar?n fiyatlar?nda ciddi art??lar ya?and?. Bu durum ?n?m?zdeki d?nemde k?resel anlamda enflasyonist bask?lar? tetikleyebilir.?
Daha b?y?k kriz ya?anabilir
Akbank Genel M?d?r Yard?mc?s? Hayri ?ulhac??n?n yorumu ise geli?melerin orta vadede daha b?y?k bir krize yol a?abilece?i y?n?nde: ?Yar?m puan d?zeyindeki indirim k?sa vadede piyasalar? ?ok rahatlatacak. Orta vadede olumlu havan?n s?rmesi i?in uluslararas? piyasalarda mali ?irketlerin bilan?olar?ndaki sorunlar? bu s?re?te gidermeleri gerek. T?rkiye Merkez Bankas??n?n faiz indiriminin piyasalar? k?sa vadede rahatlatmad?. Ancak uluslararas? piyasalar? g?zleyen T?rk piyasas?nda bu karar k?sa vadede ciddi kredi yat?r?mlar?na d?n??ebilir. E?er bu indirim, ABD?de ekonomik b?y?me olu?turmamas? durumunda orta vadeye ertelenen daha b?y?k bir dalgalanma ve kriz do?urabilir.
ABD Merkez Bankas??n?n faiz oranlar?nda beklenenin ?zerinde bir indirim yapmas? uluslararas? piyasalarda da hemen etkisini g?sterdi.
Kararla, kredi piyasalar? rahatlarken, menkul k?ymet borsalar? ve emtia fiyatlar? y?kseldi, Avrupa ortak para birimi Avro ABD Dolar? kar??s?nda rekor bir seviyede de?er kazand?.
Faiz indiriminin etkisiyle Asya kredi piyasalar?nda bankalar aras? bor?lanma faizleri dikkate de?er ?l??lerde d???? g?sterdi. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net