H?k?met program?na m?hendislerden ele?tiri

Makina M?hendisleri Odas? (MMO) Ba?kan? Emin Koramaz, h?k?met program?n?n, gerek meslek ve uzmanl?k alanlar? kapsam?ndaki ekonomi, sanayi, enerji, ula??m, i? sa?l??? ve g?venli?i b?l?mleri, gerekse toplumsal gereksinimler ...


Makina M?hendisleri Odas? (MMO) Ba?kan? Emin Koramaz, h?k?met program?n?n, gerek meslek ve uzmanl?k alanlar? kapsam?ndaki ekonomi, sanayi, enerji, ula??m, i? sa?l??? ve g?venli?i b?l?mleri, gerekse toplumsal gereksinimler a??s?ndan ?eksik, hatal? ve yanl??? oldu?unu bildirdi.
Koramaz, meslek alanlar?ndan hareketle haz?rlad?klar?, yedi sayfal?k raporu a??klad?. H?k?met program?nda, 2003-2006 y?llar? aras?nda ortalama y?zde 7.3 b?y?me oran?na vurgu yap?ld???, ancak bu b?y?menin hangi sekt?rlerde ya?and??? ve toplumun geni? katmanlar?n? nas?l etkiledi?ine yer verilmedi?i kaydedilen raporda, ????inin, memurun, esnaf?n, ?e?itli meslek gruplar?n?n, ?ift?inin reel geliri ne ?l??de artm??t?r? Bu, g?rmezden gelinmi?tir. B?y?me rant??n?n, ithalat??n?n, b?y?k sermayenin, tekellerin ve vurguncunun b?y?mesidir. ?n?aat, ula?t?rma, turizm sekt?rleri ile sanayi ve tar?m?n b?y?mesi farkl?d?r. Di?er yandan istihdam azalm??, i?sizlik artm??, ?al??anlar?n reel gelirleri yerinde saym??t?r? denildi.
Krizlere a??k ekonomik yap?
S?cak para ak?m?n?n, y?ksek cari a??k, y?ksek d?? bor? ve s?reklile?mi? i?sizli?e dayal? k?r?lgan ve krizlere a??k bir ekonomik yap?y? beraberinde getirdi?i kaydedilen raporda, programda yer alan ihracata ili?kin rakamlar?n yan?lt?c? oldu?u, ?T?rkiye?nin ihracat?n?n 100 milyar dolara yakla?t???ndan s?z edilirken? bunun nas?l ba?ar?ld??? ve ihracat art???n?n ithalat? nas?l k?r?kledi?inin g?z ard? edildi?i vurguland?. Raporda, sanayi ?retiminin ihracata y?nelik b?l?m?n?n hammaddelerinin ?nemli b?l?m?n?n ithalatla kar??land???na i?aret edildi.
Do?rudan sermaye giri?inin son iki y?lda ola?an?st? art???na da vurgu yap?lan raporda, ?T?rkiye ekonomisi k?resel para i?in cazip ?artlar olu?turmu?tur? denildi. ?K?sa vadeli hisse senedi ve hazine bonosuna y?nelik sermaye (carry trade) y?zde 21?e varan faiz oranlar? ile i?letilmekte ve tekrar d?vize ?evrilerek yurtd???na ??kmaktad?r? denilen raporda, halk?n s?rt?ndan para kazan?ld???n?n alt? ?izildi. 2002?den itibaren art?? g?steren do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n bankac?l?k ve sigortac?l?k alan?na kayd???na, toplam banka sermayesinin yakla??k y?zde 42?si ve toplam sigorta sermayesinin yakla??k y?zde 54??n?n yabanc? sermaye taraf?ndan al?nd???n?n alt? ?izilen raporda, yabanc? sermayenin yat?r?mlar?n?n ?retim de?il rant? b?y?k, k?r? fazla alanlara yap?ld???na dikkat ?ekildi. Raporda, yabanc? yat?r?mlar?n sadece y?zde 9?unun sanayi sekt?r?ne oldu?u kaydedildi.
?Sanayi g?zden ??kar?ld??
H?k?metin b?t?n bu nedenlerle sanayide s?yleyecek bir laf? olmad???na, sanayinin g?zden ??kar?ld???na dikkat ?ekilen raporda, ?sanayide ?retimin te?vik edilmedi?i, ?zellikle ara mal? ve yat?r?m mal? ?reten sekt?rlerin ta?eronla?maya te?vik edildi?i? kaydedildi.
KOB? kredilerinin artmas?n?n, ?k?resel rekabete giremeyen KOB??lerin i?letme sermayesinde a??klar?n? kapatmalar?na ve daha ?ok bor?lanarak ?r?n maliyetlerini y?kseltmelerine zemin haz?rlayaca??? uyar?s? yap?lan raporda, yat?r?m kredilerinin, KOB??lerin bug?nk? kriterleri i?erisinde ?ok az firmaya ?ans tan?d??? vurguland?. KOB??lere y?nelik AR-GE ?al??mas? kredilerinin ise tamamen hayal oldu?u belirtilen raporda, h?k?met program?nda enerji alan?na ve i? sa?l???na ili?kin de ciddi bir plan ve ?ng?r? olmad??? kaydedildi. (Ankara/EVRENSEL)

Enerjide plan yok

Birincil enerji ihtiyac?n?n y?zde 63.17?sini kar??layan petrol ve do?al gazda bug?n i?in y?zde 8 ve y?zde 3 olan yerli ?retim miktar?n? azami d?zeye getirebilmek i?in TPAO?nun kara ve denizlerdeki arama ve ?retim ?al??malar?n?n desteklenmesi gerekirken, h?k?met program?nda yer bulamad??? ele?tirisi y?neltilen raporda, n?kleer enerjinin de ?zel sekt?re b?rak?lamayacak kadar ciddi bir konu oldu?unun alt? ?izildi. Raporda, ?Yerli linyit, hidrolik, r?zgar ve jeotermal kaynaklar?yla elektrik ?retimi imkan? varken, n?kleer santraller i?in ?lkemizi milyarlarca dolarl?k bor? y?k?, yak?t ve teknolojik ba??ml?l?k ve at?k sorunuyla kar?? kar??ya b?rakman?n bir anlam? yoktur? denildi.
www.evrensel.net