TABLO

 • Yoksulla?man?n ve i?sizli?in her y?l artt??? T?rkiye?de, kar??t olarak zenginle?en bir mutlu az?nl???n oldu?u muhakkakt?r. Bir taraftaki eksilme di?er taraftaki art??a d?n??mektedir.


  Yoksulla?man?n ve i?sizli?in her y?l artt??? T?rkiye?de, kar??t olarak zenginle?en bir mutlu az?nl???n oldu?u muhakkakt?r. Bir taraftaki eksilme di?er taraftaki art??a d?n??mektedir. Bu dengesiz da??l?m?n olu?mas?na kapitalist sistemin neden oldu?u ku?kusuzdur.
  Ekonomist dergisinin ?En Zengin 100 T?rk? ba?l?kl? ara?t?rmas?nda ortaya ??kan tablo, T?rkiye?deki ekonomik b?y?me ve bu b?y?meden kimlerin pay ald???, gelir da??l?m?ndaki adaletsizlik, sistemin yaratt??? gayri adil sonu?lar?n foto?raf? gibidir.
  Uzun bir s?re en zenginler grubunda sadece Sabanc? ve Ko? ailesinin yer almas?ndan sonra bu say? giderek art?? g?stermi?tir. ??nk? serbest piyasac? sistem alabildi?ince g??lenmi?, ?B?rak?n?z ge?sinler, b?rak?n?z yaps?nlar? yakla??m? ile s?m?r?ye d?n??t?r?len s?re? giderek h?z kazanm??t?r.
  ?Ki?i ba??na milli gelir 5 bin dolar oldu? palavralar?n?n at?ld??? bu s?re?te en zengin 100 ki?i/ailenin servetindeki art???n, ge?en y?la g?re y?zde 30 ila 35 oran?nda art?? g?stermesi ile milli gelirden kimin ne kadar pay ald??? daha a??k anla??lmaktad?r.
  Derginin ara?t?rmas?na g?re serveti bir milyar dolar?n ?zerinde olan ki?i/aile say?s?n?n ge?en y?l 41 iken bu y?l 44?e ??kt???, en zengin y?z ki?inin yar?dan fazlas?n?n servetinin de milyar dolar? a?t??? belirtilmektedir.
  ?lk s?ralarda yer alan Ko? ve Sabanc? ailesinin serveti 6 ila 8 milyar dolar?n ?st?nde, 3. ve 4. s?ralarda yer alan Do?an ve ?ahenk ailelerinin serveti 6 ila 8 milyar dolar aras?nda, ?lker ailesi ve ?ar?k Tara?n?n 5 ila 6 milyar dolar aras?nda, ge?en y?la g?re atak yapan Enka?n?n ortaklar?ndan G?l?elikler ailesinin servetinin ise 2 ila 3 milyar dolarl?k grupta yer alarak 53. s?radan 20. s?raya y?kseldi?i ayr?ca belirtilmektedir. Say?s? 100?e varan ismin s?raland??? listede sahip olduklar? servetin toplam?n?n 170 milyar dolara ula?t??? da belirtilmektedir. Bu rakam, 400 milyar dolar olarak ifade edilen T?rkiye milli gelirinin yar?s?na yak?nd?r. Bu y?z ki?i i?inden Rahmi Ko?, ?mer Din?k?k ve Ahmet Nazif Zorlu?nun ?zel ada sahibi oldu?u ve Mustafa Ko? , ?mer Din?k?k, Mehmet Emin Karamehmet, H?sn? ?zye?in, Ayd?n Do?an, Ferit ?ahenk, Abdulkadir Konuko?lu ve Hamdi Ak?n??n, fiyat? 10 ila 35 milyon dolar aras?nda de?i?en jetlere sahip olduklar? belirtilmektedir.
  ?simleri ?En Zengin 100 T?rk? listesinde yer alan bu ki?ilerin ?irketlerinde ?al??an i??ilerin a?l?k s?n?r? alt?nda ?cretlerle ?al??t?klar? d???n?ld???nde, insan hakl? olarak ?Bu nas?l bir sistem? demekten kendisini alam?yor.
  Zengin say?s?n?n s?rekli artmas?n?n, ?zelle?tirme ve ya?malama s?reci ile do?rudan ba?? oldu?u unutulmamal?d?r. B?t?n sermaye partilerinin iktidara geldiklerinde ilk icraat olarak ba?vurduklar? ?zelle?tirme ve ya?malama s?recinin bu tablonun olu?mas?nda pay? b?y?kt?r. Kamu ?retim ara?lar?n?n ?zelle?tirme ad? alt?nda ya?malanmas? ile bu ?retim ara?lar?na sahip olan iktidar i?birlik?ilerinin servetlerinde her ge?en y?l art?? olmas? sa?lanm??t?r. ?al??ma ya?am?nda sa?lanan k?leci d?zen, ?az insanla fazla i? yapma? s?reci ile s?m?r? katlanarak devam etmi?; sonu? olarak, milyarder say?s? ve/veya mevcut milyarderlerin servetleri artm??t?r.
  ?Ki?i ba??na d??en gelir ve milli gelirde art?? oldu, b?y?me h?z kazand?, enflasyon d??t?? gibi aldat?c? s?ylemlerle halk?n kafas? s?rekli kar??t?r?larak ger?ek tablo s?rekli gizlenmeye ?al???lmaktad?r. Oysa kimin gelirinde art?? ve b?y?me oldu?u, gelirden kimlerin pay ald??? yukar?daki tablodan anla??lmaktad?r. Say?s? 10 milyonu a?an i?siz, iftar ?ad?rlar?nda kilometrelerce kuyruk olu?turan yoksullar?n bu milli gelirden pay almad??? ortadad?r.
  Burjuva medyas?n?n ?v?n?le s?ralad??? bu zenginler listesinin gelecek y?llarda daha da b?y?yece?i veya mevcutlar?n servetlerinde bu y?la g?re art?? g?r?lece?i muhakkakt?r. ??nk? hen?z kamuya ait olarak duran birka? iktisadi kurulu?un da ya?malanaca?? ve olu?an siyasi iktidar tablosuna g?re bu s?recin h?z kazanaca?? anla??lmaktad?r.
  22 Temmuz ve Cumhurba?kanl??? se?imleri gibi laiklik ve t?rban tart??malar? g?lgesinde s?rd?r?len anayasa tart??malar?, yeni s?recin tamamen sermayenin talepleri do?rultusunda ?ekillendirilece?ine i?aret etmektedir. Ortaya ??kan tasla?a g?re kamu hizmetlerinin tamamen ortadan kald?r?laca??, sosyal ilkelerin rafa kalkaca??, s?zde de olsa 12 Eyl?l fa?ist anayasas?nda yer alan ve sosyal devlet ilkesini ifade eden bir?ok maddenin bile kald?r?ld??? d???n?ld???nde, ?n?m?zdeki d?nemin daha b?y?k sald?r?lara gebe olaca?? anla??lmaktad?r.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net