HAYATIN ???NDEN

 • Se?ilmi? birileri oturdu ve bir anayasa tasla?? haz?rlad?.
  ?yi mi?
  ?yi.


  Se?ilmi? birileri oturdu ve bir anayasa tasla?? haz?rlad?.
  ?yi mi?
  ?yi.
  Peki bu se?ilmi? birileri neye g?re se?ildiler? Onlar? kimler se?ti? Se?enler se?ilenleri kimi temsil ettikleri i?in se?tiler?
  Efendim 12 Eyl?l Anayasas? insanlar?m?z?n ?zg?r d???nmelerinin, d???nd?klerini ifade edebilmelerinin ?n?nde engel oluyormu? da y?zde 47?lik iktidar?n g?nl? buna daha fazla raz? olamazm??. ?imdi ?zg?rl?k laf?n? duyunca akan sular duruyor. Kar?? ??kana yan?t haz?r; ?Sen de?il miydin 12 Eyl?l cunta yasalar?na kar?? ??kan? ??te ne g?zel siviller anayasa haz?rlayacak. ?zg?rl?kler artacak.?
  ?zg?rl?k filan hikaye. ?imdi kalk?p, en basit karikat?rleri bile i?ine sindiremeyen, yazarlar?, ?izerleri mahkemelerde s?r?nd?rmekten, onlardan ??, be? kuru? koparmaktan ?zel zevk alan say?n devletlimizin bu ?lkede ya?ayan insanlar?n ?zg?rl??? i?in canla ba?la m?cadele etti?ini, hatta bu ama? u?runa ?u me?hur iki g?mlekten k?t? g?nler i?in olan?n? giymeyi g?ze ald???n? d???nmek safdillikten ?te bir ?ey olur. Hele bu anayasan?n sadece devletlinin iki duda?? aras?ndan ??kan karar ve listelerle olu?mu? meclisin onay? ile kabul edilecek olmas?, detaylar?na girmeden, usulen bu ?al??maya kar?? ??kmam?z? gerektirmiyor mu?
  Do?rudur. Meclis halk? temsil eden en me?ru kurumdur. Ancak meclis olu?urken, milletvekilleri listeleri haz?rlan?rken, b?lgelerde ?n se?imler yap?lm?? m?d?r?
  Hay?r.
  Partilerde lider h?k?mdarl??? var m?d?r? ?lke tarihimizde, partinin ba??na ge?en g?nl? ile bu g?revi b?rakm?? m?d?r?
  Kim kalk?p T?rkiye?de parti i?i demokrasi t?m g?c?yle i?liyor diyebilir?
  Meclisimiz, halk?n ?n?ne konan isimlerin halka onaylatt?r?larak olu?turulmu? bir meclis midir? Yoksa, demokrasi en k???k h?crelere, mahallere, sokaklara kadar i?letilip, ?zenle bulunmu? ve se?ilmi? vekillerden olu?mu? bir meclis midir?
  Yan?t? hepimiz biliyoruz.
  Milletvekili listeleri parti genel merkezlerinde haz?rlanm??, listelere son durum partinin en tepesindeki iki, ?? ki?inin oluruyla verilmi?tir. Ve bundan sonraki se?imlerde ayn? yerleri kapabilmek ancak o en tepedeki, en g??l? iki,?? ki?i ile uyum(?) i?inde ?al??makla m?mk?nd?r.
  Evet. T?rkiye ?zg?rl?k??, insan odakl? bir anayasaya muhta?t?r. Ancak bu anayasa, gelirlerinin e?it da??t?ld???, insanlar?n iftar kuyruklar?nda y?zlerini gizlemek zorunda kalmad?klar?, ?niversitesini bitiren herkesin i? bulabildi?i, sadece zenginli?in de?il, ki?isel tercihlerin de di?erleri ?zerinde bir bask? olu?turmayaca??, milyonlarca ki?iyi temsil eden i??i sendikalar?n?n, milyonlarca dolar? temsil eden patron kurulu?lar?ndan daha fazla ?nemsendi?i, kayna??n? semadan de?il, vicdandan alan yasalarla y?netilen bir ?lke yaratabilmelidir. B?yle bir anayasa da ancak, kafas?n? t?rbana, askere takm??, AB?ye, ABD?ye biat etmi? ki?ilerce de?il, bu de?erlere inanm?? insanlarca haz?rlanabilir.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net