Okul y?k?ld? ??renciler peri?an

Gaziosmanpa?a Ba?larba???nda bulunan Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu yeni e?itim ve ??retim y?l? ba?lamadan iki hafta ?nce tadilata al?nd?. ??renciler 4 km uzakl?ktaki K???kk?y Preveze ?lk??retim Okulu?na giderken, bu okulun...


Gaziosmanpa?a Ba?larba???nda bulunan Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu yeni e?itim ve ??retim y?l? ba?lamadan iki hafta ?nce tadilata al?nd?. ??renciler 4 km uzakl?ktaki K???kk?y Preveze ?lk??retim Okulu?na giderken, bu okulun ??rencileri de ?evredeki okullara y?nlendiriliyor. Okul y?netimi velilerden ??rencileri di?er okula g?t?rmek i?in 160 YTL servis ?creti isterken, veli ve ??renciler okullar?n a??ld??? g?n Gaziosmanpa?a Meydan??nda bu durumu protesto etmi?lerdi. Genellikle yoksul insanlar?n ya?ad??? Ba?larba???nda veliler bu servis paras?n? ?deyemeyeceklerini s?yl?yorlar.
?ki ?ocuk annesi olan ve ?ocuklar?na bu sene forma alamayan H?zey Maide, iki ?ocu?unun da bu okulda okudu?unu ifade etti. Servis ?cretini ?deyemeyece?ine dikkat ?eken Maide, ?B?rak?n servis ?cretini ?demeyi, ben ?ocuklar?ma forma alamad?m. Bug?n okula sivil k?yafetle gittiler? dedi.
?stenen servis paras?n? ?deyemeyeceklerini belirten Duran Akta?, bu mahallenin ?o?unun fakir oldu?unu, bu nedenle de servis paras? istenmeye devam ederse ?ocuklar?n okula gidemeyece?ini ifade etti.
Mahallede ya?ayanlar?n ?o?unun maddi durumunun iyi olamad???n? ifade eden Cihan Bayar, ?Benim tek ?ocu?um okula gidiyor. Ben ne yapar eder bu paray? ?derim ama ya 3-4 ?ocu?u olanlar bu paray? nas?l ?der? ?eklinde konu?tu.
?Mahalledeki okul say?s? yetersiz?
Ba?larba?? Mahalle Muhtar? Alaattin Korkmaz, Ba?larba?? Mahallesi?nin ?stanbul?un en eski ve b?y?k mahallelerinden oldu?unu s?yledi. ?? y?ld?r mahalledeki okul say?s?n?n az oldu?unu yetkililere duyurdu?unu belirten Korkmaz, servis konusunu da yetkililere bildirdi?ini ifade etti. Mahallede yoksul insanlar?n ya?ad???n? belirten Korkmaz, velilerin servis konusunda hakl? oldu?unu s?yledi.
Okullar? tadilata girdi?i ve bu nedenle okula gidemedikleri i?in a?layan Sevgi B?t?ner, ?Arkada?lar?m?z kitaplar?n? bile ald?. Bizim okula gidip gitmeyece?imiz bile belli de?il? dedi. Servis istediklerini vurgulayan B?t?ner, gidecekleri okulun da tahtalar?n?n hen?z tak?lmad???n?, hatta s?ralar?n da yeni geldi?ini belirtti. B?t?ner, ?Ben karde?imle birlikte okula gidiyorum. Servis ?creti olarak da 120 YTL isteniyor biz 240 YTL ?deyece?iz. Babam?n maa?? 500 YTL. Nas?l ?deyece?iz bu paray??? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net