Lise binas?nda ?niversite e?itimi veriliyor

Mustafa Kemal ?niversitesi?nin (MK?) Hatay??n K?r?khan il?esindeki meslek y?ksekokulu ??rencileri, 14 y?ldan beri bir lisenin ek binas?nda e?itim g?r?yor.
K?r?khan Meslek Y?ksek Okulu M?d?r? Yrd. Do?. Dr. O?uz K?l??o?lu, ...


Mustafa Kemal ?niversitesi?nin (MK?) Hatay??n K?r?khan il?esindeki meslek y?ksekokulu ??rencileri, 14 y?ldan beri bir lisenin ek binas?nda e?itim g?r?yor.
K?r?khan Meslek Y?ksek Okulu M?d?r? Yrd. Do?. Dr. O?uz K?l??o?lu, ba?c?l?k, muhasebe, b?ro y?neticili?i ve sekreterlik b?l?mlerinin bulundu?u y?ksek okullar?nda 7 ??retim g?revlisinin ge?en d?nem 524 ??renciye e?itim verdi?ini, bu d?nem ise ??renci say?s?n?n 750?ye y?kselece?ini kaydetti.
Kadrodaki yetersizlikten ?ok hizmet binas?ndaki olumsuz ko?ullar?n s?k?nt?s?n? ya?ad?klar?n? belirten K?l??o?lu, ?y?ksekokul olmam?za kar??n e?itimimizi ne yaz?k ki 14 y?ldan beri Gazi Lisesi?nin ek binas?ndaki 6 derslik ve 3 laboratuarda s?rd?r?yoruz? dedi.
K?l??o?lu, daha ?nce Milli Emlak??n Termizek k?y? yak?nlar?nda y?ksek okullar?na 300 d?n?m arazi g?stermesine kar??n ?e?itli nedenlerle, 5 y?ll?k s?renin dolmas?na kar??n yat?r?m yap?lamamas? ?zerine bu tahsisin iptal edildi?ini bildirerek, ?unlar? s?yledi: ?Bir ?niversiteyi kazanan gen?, lise ortam?ndan farkl? ortama girmek ister. Ders sonras? okul i?inde sosyal etkinli?e kat?labilece?i en az?ndan bir kantini olmas? gerekir. ??retim g?revlileri de lisedeki meslekta?lar?ndan farkl? daha bilimsel ortamlarda akademik kariyerlerini y?kseltme arzusu ta??rlar. Bunlar lisede olmayaca?? gibi ??renci say?s?n?n da artmas? ile birlikte bu d?nem daha fazla sorun ya?ayaca??z.? (Hatay/EVRENSEL)
www.evrensel.net