Aysun Karalar??n ad? okula verildi

A?r??n?n Do?ubayaz?t il?esine ba?l? Ortadirek K?y? ?lk??retim Okulu?nda, 3.5 y?l ?nce sobay? tutu?turmak isterken yanan ??rencisi ve ??retmen arkada??n? kurtarmak i?in alevlerin aras?na dalarak a??r yaralanan, hastanede ...


A?r??n?n Do?ubayaz?t il?esine ba?l? Ortadirek K?y? ?lk??retim Okulu?nda, 3.5 y?l ?nce sobay? tutu?turmak isterken yanan ??rencisi ve ??retmen arkada??n? kurtarmak i?in alevlerin aras?na dalarak a??r yaralanan, hastanede kurtar?lamayan ??retmen Aysun Karalar??n ad?, Akhisar 75?inci Y?l ?lk??retim Okulu?na verildi.
?lk??retim Haftas? nedeniyle ?nceki g?n 75. Y?l Aysun Karalar ?lk??retim Okulu?nda yap?lan t?rene, Aysun Kayalar??n anne ve babas? da kat?ld?. T?rende, Aysun ??retmenin ailesine Kaymakam Mustafa ?ek taraf?ndan bir plaket verildi.
Aysun Karalar??n babas? Abdullah Karalar, k?z?n?n isminin okula verilmesini ge? de olsa gelen bir mutluluk ?eklinde yorumlad?.
Giresun E?itim Fak?ltesi ??rencilerinin giri?imiyle 1.5 y?l ?nce de k?t?phane olu?turma istekleri sonucunda Akhisar Gazi ?lk??retim Okulu b?nyesinde, ???retmen Aysun Karalar K?t?phanesi? ad?yla bir k?t?phane olu?turuldu. Gen?ler, k?t?phaneye yanlar?nda getirdikleri 1800 kitab? hediye ettiler.
Bur?in Uysal ve ??renci Okan K?m?rc??n?n adlar? daha ?nce birer okula verilmi?ti.

??rencilerini kurtarmak isterken ?ld?
Do?ubeyaz?t?a ba?l? Ortadirek K?y? Birle?tirilmi? S?n?fl? ?lk??retim Okulu?nda 24 Aral?k 2003 tarihinde, her sabah ??rencilerine s?cak ortam haz?rlamak i?in sobay? yakan ??retmenlere, o g?n ilk??retim 4. s?n?f ??rencisi Okan K?m?rc? (10) yard?m etmek istedi. Tineri sobaya d?ken K?m?rc??n?n alevler aras?nda kald???n? g?ren ??retmen Bur?in Uysal, ??rencileri s?n?ftan bo?altmaya ?al???rken, kendisini ??rencisinin ?zerine att?. Alevlerin Bur?in ??retmeni de sarmas? ?zerine, di?er ??retmen Aysun Karalar, ?zerindeki kaban? ??kar?p eline alarak yanan arkada??n? ve ??rencisini kurtarmak i?in alevlerin aras?na dald?.
??retmen Elif Tezcan da di?er s?n?fta bulunan pencerenin cam?n? k?rarak ??rencileri okuldan tahliye etti. Aysun Karalar, Bur?in Uysal ve ??renci Okan K?m?rc? ya?am?n? kaybetti. (Akhisar/EVRENSEL)
Kenan ?etin
www.evrensel.net