Ormanlar ranta m? kurban gitti?

Yunanistan?da ge?en pazar g?n? yap?lan se?imlerden kan kaybederek ??kan Kostas Karamanlis ba?bakanl???ndaki Atina h?k?metinin, ?lkede ge?en haftalarda ??kan orman yang?nlar? nedeniyle k?le d?nen sit alan? kapsam?ndaki b?lgeleri imara a?may? planlad??? iddia edildi.


Yunanistan?da ge?en pazar g?n? yap?lan se?imlerden kan kaybederek ??kan Kostas Karamanlis ba?bakanl???ndaki Atina h?k?metinin, ?lkede ge?en haftalarda ??kan orman yang?nlar? nedeniyle k?le d?nen sit alan? kapsam?ndaki b?lgeleri imara a?may? planlad??? iddia edildi.
Yunan bas?n?na s?zan gizli plana g?re Karamanlis h?k?metinin, ge?en haftaki yang?nlarda harabeye d?nen orman alanlar?n?n imara a??lmas?na ?ye?il ???k? yakt??? ?ne s?r?ld?. Haberlerde, Yunanistan Maliye Bakanl????n?n, ?sit alan?? olan g?neydeki Mora Yar?madas??nda in?aat ?al??malar?n?n ba?lamas?na izin veren bir anla?ma haz?rlad??? iddia edildi. Maliye Bakanl????n?n ?Halk Emlak??l?k ?irketleri? adl? bir anla?may? b?lge belediyesiyle imzalad??? da s?yleniyor.
Yunanistan?da ge?en haftalarda ??kan y?zlerce yang?n, neredeyse yar?m milyon hektarl?k ormanl?k alan? k?l etmi? ve 67 ki?inin de ?l?m?ne neden olmu?tu.
Turistik otellere a??lacak
Yunan bas?n?n yan? s?ra ?ngiliz Independent gazetesinde de yer alana haberde, imara a??lan b?lgelerin ba??nda k?y? ?eridindeki Zaharo?nun geldi?i ifade edildi. Atina mahre?li haberde, yang?nlarda ya?am?n? yitirenlerin yar?s?n?n Zaharo?dan oldu?una dikkat ?ekilirken, ?Yo?un ?aml?k bir alan olan Zaharo, AB?nin ?Natura 2000? anla?mas? uyar?nca da koruma alt?nda? ifadeleri kullan?ld?.
Gazete, h?k?metin rant plan?n?n resmile?tirmesi halinde Zaharo?n?n iki a?amada imara a??laca??n? belirterek, ??nce b?lgede yasad??? olarak yap?lan 800 ev yasalarla g?vence alt?na al?nacak. Ard?ndan da b?lgenin turistik otel, lokanta ve e?lence tesislerinin in?as?na a??lmas? i?in izin verilecek? diye belirtti.
Gazete, Zaharo?yu talan edecek firmalar?n, b?lgeyi 69 seneli?ine kiralamas?n?n g?ndemde oldu?unu da yazd?. Maliye Bakanl??? ile Zaharo Belediyesi aras?nda yap?lan anla?ma uyar?nca, b?lgeden elde edilecek ?turizm k?r??n?n y?zde 75?inin yerel y?netime, y?zde 25?inin ise h?k?mete kalaca?? ??renildi.
?evreciler ?fkeli
Atina h?k?metinin bas?nda yer alan haberler hakk?nda yorum yapmaktan ?ekindi?ini belirten Independent, ?evricilerin ise h?k?metin ?gizli plan??na ate? p?sk?rd???n? vurgulad?. Mora Yar?madas? ve ?zellikle Zaharo b?lgesinin, ?olduk?a hassas bir ekosisteme? sahip oldu?unu belirten ?evrecilerin, h?k?metin b?lgeyi imara a?ma plan?n? ?do?aya kar?? su?? diye niteledikleri de belirtildi.
?te yandan ?D?nya Do?ay? Koruma Vakf?? (WWF) Yunanistan Temsilcisi Dimitris Karavellas, ?lkedeki tapu sicili sistemindeki bozukluklar?n, bug?nk? sorunlar?n kayna?? oldu?unu ifade ederek ?Yunanistan, AB i?erisinde tapu sicili olmayan tek ?lke. ?yle bir durumday?z ki bir yang?n oluyor ve hemen ard?ndan bu b?lgelerde evler bitiyor? dedi. Yunanistan??n Avrupa Parlamentosu ?yesi Dimitris Papadimoulis ise konuyu Yunan Meclisi ile AB g?ndemine ta??yaca??n? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net