Yunanistan?da k?r?lgan iktidar

Yunanistan?da ge?en pazar yap?lan se?imlerin sonu?lar?, ?lke g?ndemini me?gul etmeye devam ediyor. Cumhurba?kan? Karolos Papulyas?tan h?k?meti kurma g?revini alan ND Genel Ba?kan? Kostas Karamanlis, ?nceki g?n kabinesini...


Yunanistan?da ge?en pazar yap?lan se?imlerin sonu?lar?, ?lke g?ndemini me?gul etmeye devam ediyor. Cumhurba?kan? Karolos Papulyas?tan h?k?meti kurma g?revini alan ND Genel Ba?kan? Kostas Karamanlis, ?nceki g?n kabinesini belirlerken, uzmanlar ise ?h?k?metin d?rt y?ll?k iktidar? sonuna kadar kullanamayaca?? ve bir sonraki se?imlerin de erkene al?naca??? yorumlar? yap?yor.
Zira se?im ?al??malar? s?ras?nda, sosyal g?venlik sisteminin de?i?tirilmesinden e?itim ile sa?l?k sekt?r?ne de?in bir?ok alandaki sermaye yanl?s? politikalar? ?reform? olarak sunan Yeni Demokrasi, son se?imlerin ard?ndan mecliste sadece iki sandalyelik bir ?o?unluk elde edebilmi?ti. Bu durum yeni d?nemde istikrars?z ve k?r?lgan bir h?k?met anlam?na geliyor. Kabinedeki ?ye say?s?n? da 19?dan 17?ye indiren Karamanlis, devlet bakanl??? ve h?k?met s?zc?l??? g?revine ND S?zc?s? Teodoros Rusopulos?u, D??i?leri Bakanl??? g?revine yeniden Dora Bakoyanni?yi, Savunma Bakanl??? g?revine ise Evangelos Meymarakis?in getirildi?ini duyurdu.
Se?imlerde yeniden ana muhalefette kalan PASOK?ta, Genel Ba?kan Yorgos Papandreu?nun yenilginin sorumlulu?unun ?stlenmesi, parti i?i muhalefeti susturmaya yetmedi. PASOK?un, ?m?mk?n olan en k?sa zamanda? kongreye gidilece?i a??klanm?? durumda. Kongrede partinin etkili isimlerinden Evangelos Venizelos?un, genel ba?kanl?k yar???n? kazanabilme olas?l???n?n ise olduk?a y?ksek oldu?u ifade ediliyor. ND ve PASOK?tan kitlesel kopu?lar olmasa da bu partilerden az?msanmayacak bir kesimin sol partilere kaymas? bu se?imlerin ?nemli ?zelli?i durumunda. A??r? sa?c? LAOS?un da y?zde 3?l?k baraj? a?arak meclise 9 milletvekiliyle kat?lmas? ise, ND ile PASOK?un gerici politikalar? g??lendiren politikalar?na ba?lan?yor.
KKE oylar?n? art?rd?
?PASOK ve Yeni Demokrasi de?i?meyecek, siz de?i?in? slogan?yla se?imlere giren Yunanistan Kom?nist Partisi (KKE) ise se?im s?recinde, t?m ?retim alanlar?nda, yoksul emek?i semtlerinde, k?yl?ler ve gen?lik i?inde geni? bir faaliyet y?r?tm??t?. Bu ?al??malarla KKE, ?zellikle i??i ve emek?ilerin yo?un olarak kald??? semtlerde ve sanayi b?lgelerinde y?zde 20?nin ?zerinde oy almay? ba?ard?. Ge?en se?imlerde 5.89 oran?nda oy alan KKE, bu se?imlerde 8.2 oran?nda oy alarak milletvekili say?s?n? 11?den 22?ye ??karmay? ba?ard?. KKE MK ?yesi ve ?M?cadeleci ???iler Cephesi?nin (PAME) Y?r?tme Kurulu Ba?kanl????n? da yapan Yorgos Mavrikos da se?ilenler milletvekilleri aras?nda. KKE, ?ger?ek muhalefeti? sokaklarda, fabrikalarda ve di?er i?kollar?nda yapmaya devam edece?ini de belirtiyor. (Atina/EVRENSEL)
Seyit Aldo?an
www.evrensel.net