Senaryoya alet olmayaca??z!

?skender, felsefenin duayeni say?lan Aristo?ya bir mektup yazar:
??Zapt etti?im topraklardaki insanlar? tahakk?m?m alt?nda tutabilmek i?in neler yapmal?y?m? ?lkenin ileri gelen insanlar?n? s?rg?ne mi g?ndereyim?


?skender, felsefenin duayeni say?lan Aristo?ya bir mektup yazar:
??Zapt etti?im topraklardaki insanlar? tahakk?m?m alt?nda tutabilmek i?in neler yapmal?y?m? ?lkenin ileri gelen insanlar?n? s?rg?ne mi g?ndereyim? Hapse mi atay?m? K?l??tan m? ge?ireyim???
Aristo ?u cevab? verir: ?S?rg?ne g?nderirsen orada toplan?p sana kar?? ba?kald?r?rlar. Hapse atarsan hapishaneler militan yuvas?na d?ner, kontrolden ??kar. K?l??tan ge?irirsen onlardan sonraki ku?ak intikam h?rs?yla b?y?r, taht?n? sallar. ??z?m; insanlar?n aras?na nifak tohumlar? ekeceksin, birbirleriyle sava??nca hakem olarak kendini kabul ettireceksin ama anla?maya giden t?m yollar? t?kayacaks?n.??
Evet bu, t?m ??plakl???yla a??k bir senaryo. Bu, 1959 y?l?nda g?zalt?ndaki 50 K?rt genci i?in ??Taksim Meydan??na asal?m, ibret i?in orada 1 hafta kals?n?? diyen cumhurba?kan?n?n senaryosu. Bu sava? ????rtkanl??? yapanlar?n, ?Hem siz ?l?n hem de ?ld?r?n? diyenlerin senaryosu.
Birbirimizi K?rt, T?rk, Alevi, S?nni, Ermeni diye k??k?rt?p birbirimizi ?ld?rtmeye ?al??anlar?n senaryosu bu. ??nk? aram?za nifak tohumlar? ekip i? sava? yaratanlar, biz sava??rken saltanatlar?n? devam ettiriyorlar; kazan? sa?l?yorlar. Bu senaryo y?z?nden A?r??da s?rg?n y?llar?nda a?l?ktan ayakkab? yedi insanlar, bu senaryo y?z?nden Dersim?de ?38?de karde?lerimiz ?ld?.
Bu senaryo y?z?nden titrek bir mum alevi gibi analar?n y?rekleri... Bu senaryo y?z?nden k???k bir k?z ?ocu?unun ?ehrinde her gece silah sesleri... Bu senaryo y?z?nden her g?n ?l?m haberleri...
Evet y?llard?r karde? olan, k?z al?p k?z veren, tavuklar? bile birbirine kar??m?? halklar? birbirine d??man edip ?ld?rtmek istiyorlar. ?stiyorlar ki i?eride halk birbirini yerken istedikleri yasay? haz?rlas?nlar, istedikleri zamm? yaps?nlar.
Ama biz, bu ?lkenin gen?leri art?k b?y?d?k. ?nce tuzaklar? g?recek kadar b?y?k g?zlerimiz var art?k ve karde?li?i, bar??? hayk?racak kadar g?r sesimiz? T?rk?yle, K?rd?yle, Alevisiyle, S?nnisiyle, Ermenisiyle, Laz?yla ses verip karde?li?i hayk?raca??z. As?l d??man?m?z?n senaryosuna alet olmayaca??z.
Burcu ?nder (?ZM?R)
www.evrensel.net