Polonya uyruklu Witek g?zalt?nda ?ld?

Polonya uyruklu bir ki?i, s?n?r d??? edilmek ?zere getirildi?i Yabanc?lar ?ube M?d?rl????ne ait Kumkap??daki misafirhanede ?ld?. ?stanbul Emniyet M?d?rl??? taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, Polonya uyruklu Dariusz Witek?in ...


Polonya uyruklu bir ki?i, s?n?r d??? edilmek ?zere getirildi?i Yabanc?lar ?ube M?d?rl????ne ait Kumkap??daki misafirhanede ?ld?. ?stanbul Emniyet M?d?rl??? taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, Polonya uyruklu Dariusz Witek?in misafirhanede kendini asarak intihar etti?i iddia edildi.
Emniyetten yap?lan a??klamada, Witek?in ?ar?amba g?n? Atat?rk Havaliman??ndan ?stanbul?a giri? yapt???, Kad?k?y?de bir b??akl? kavgaya kar??t??? gerek?esiyle de g?zalt?na al?nd??? belirtildi. Olaya ili?kin 4 g?n ?nce Kad?k?y Cumhuriyet Savc?l????na g?nderilen Witek?in, serbest b?rak?lmas?n?n ard?ndan s?n?r d??? i?lemlerinin yap?ld??? Yabanc?lar ?ube M?d?rl????ne ait Kumkap??daki misafirhaneye getirildi?inin iddia edildi?i a??klamada, ?Dariusz Witek, burada s?n?r d??? i?lemleri yap?l?rken, misafirhanede kald??? b?l?mde ?lm?? olarak bulundu. Kamera kay?tlar?n?n incelenmesi sonucu, Witek?in pantolonunun astar k?sm?ndaki ipi kullan?p kendini asarak intihar etti?i belirlendi? denildi.
Konuya ili?kin adli ve idari soru?turma ba?lat?ld??? bildirildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net