bir kar??la?t?rmal? edebiyat uygulamas?

 • Merhaba sevgili okurlar. Bug?n birlikte ilgin? bir ?al??ma yapaca??z. Yukar?daki ba?l?kta da okudu?unuz gibi, bir kar??la?t?rmal? edebiyat uygulamas?...


  Merhaba sevgili okurlar. Bug?n birlikte ilgin? bir ?al??ma yapaca??z. Yukar?daki ba?l?kta da okudu?unuz gibi, bir kar??la?t?rmal? edebiyat uygulamas?... ?ki ayr? g?zide s?z yazar?n?n, iki ayr? ?al??mas?n?n birbirlerine benzerliklerini, farklar?n? ve ortak y?nlerini ortaya koymaya ?al??aca??z. Bunlardan ilki ?nl? ?ark?c? ve s?z yazar? Ajdar An?k. Ki sanat?? ??ikita Muz? adl? ?ark?s?yla ge?en yaza damgas?n? vurmu?tu. Di?er konuk ise ortal??? kar??t?ran ?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?n?n s?z yazar? Ozan Arif... Bu iki dev eseri, yani ??ikita Muz? ile ?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?lar?n s?zlerini, bi?im ve i?erik y?n?nden analiz etmeye ?al??aca??z bug?n...
  a- Ana Tema ve Yan Temalar
  ?ikita Muz?un ana temas?, her m?srada alt? ?srarla ?izilen ?gurup olal?m gurup? s?zlerinden de anla??laca?? ?zere ?sosyalle?me arzusu?dur. Plan Yapmay?n Plan??n ana temas? ise ?Bizde varken bu duru?, Emiceniz olsa Bush, Alay?n?z be? kuru?, Etmez karadeniz?de? d?rtl???nden de anla??ld??? ?zere muallakt?r. Dizelerin sonunda ge?en duru?, kuru? gibi uyakl? kelimeler, ?O duru?a bi vuru? ka? kuru?? bi?iminindeki argo tekerlemeyi an?msatmaktad?r.
  b- Bi?im Olaraktan
  ?ikita Muz, son derece ahenkli bir uyak yap?s?na sahip olup, dize sonlar?ndaki ??urup, turp, ?ap ?up, unutup, gurup, haydut? benzeri s?zlerle ahenk zenginle?tirilmi?tir. Plan Yapmay?n Plan??n uyak yap?s? ise ?a-a-a-b? bi?iminde ilerlemekte olup, son dizeler ?bitmez Karadeniz?de; satmaz Karadeniz?de; batmaz Karadeniz?de? ?eklinde bitirilerek fa?ist fikirler, ahenk i?inde katakulliye getirilip okura/dinleyiciye yedirilmek istenmektedir.
  c- ?mge Analizi
  ?ikata Muz?da ge?en ??urup gibiyim ?urup, turp gibiyim turp turp? dizesinde ??urup? imgesi bir sa?alt?m nesnesi olarak ??kmaz kar??m?za. Fiziksel bir hastal?ktan ?ok uhrevi bir rahats?zl???n ??z?m?ne dair bir a??l?m sunar. Turp ise bildi?iniz turp... Biri ?Turp gibiyim? dedi?inde ne anl?yorsan?z o i?te! Plan Yapmay?n Plan?da ge?en ?Ne Coni?si ne Rus?u, Pusu kurmas?n pusu, B?l?c?l?k borusu, ?tmez Karadeniz?de? ?eklindeki dizede ge?en ?Coni? imgesi ?Hey Coni, indir doni, g?reyim oni? ?eklinde s?ylenegelen tekerlemeye bir g?nderme kisvesi alt?nda, ?Oooo?lum, bu Amerika ?ok g??l? yaa... Bak Irak?? iki g?nde darma duman etti. Yok yok, bu Amerika?yla ba? edemeyiz biz...? bi?imindeki t?rt s?ylemle gizli bir ko?utluk ta??r. ?Pusu? ise s?rf ?Rus?u?na uysun diye yaz?lm?? bir ?ey... ?B?rak?n ?an ?almay?, Ermenici olmay?? derken, ?airin kime seslendi?i belirsizli?ini koruyor. ??an? imgesiyle Hemingvay?in ??anlar Kimin ??in ?al?yor? eserine g?nderme yap?lm?? olabilir... ?aka ?aka! Ozan Arif nerden bilsin Hamingvay?i! Bilse bile T?rk de?il diye okumaz...
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net