Sendikac? cinayetleri artt?!

D?nya genelinde ge?en sene boyunca 144 sendikac?n?n cinayete kurban gitti?i ve 800??n?n ise i?kenceye maruz kald??? ??renildi. ?Uluslararas? Sendikalar Konfederasyonu?nun (ITUC) haz?rlad??? 2006 y?l?...


D?nya genelinde ge?en sene boyunca 144 sendikac?n?n cinayete kurban gitti?i ve 800??n?n ise i?kenceye maruz kald??? ??renildi. ?Uluslararas? Sendikalar Konfederasyonu?nun (ITUC) haz?rlad??? 2006 y?l? ?Sendikal Haklar ?hlali Ola?an Raporu?nda, ba?ta Latin Amerika olmak ?zere d?nya genelinde sendikal faaliyette bulunman?n son derece tehlikeli oldu?u? ifade edilerek, katledilen sendikac? say?s?n?n y?zde 25 artt??? vurguland?.
D?nya genelinde 168 milyon ?yesi bulunan ITUC, raporunda ayr?ca, sendikal faaliyetler nedeniyle 5 bin sendikac?n?n tutukland???n?, 8 bininin i?inden oldu?unu ve 484 sendikac?n?n ise halen cezaevinde oldu?unu bildirdi. ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder a??klamas?nda, ?En ?ok edici olan, katledilen ki?ilerin say?s?n?n y?zde 25 civar?nda artmas?d?r? dedi.
Kolombiya yine ilk s?rada
Raporda, T?rkiye?ye de a??r ele?tirilerde bulunulurken, sendikac?lar i?in d?nyan?n ?en tehlikeli ?lkesi? yine Kolombiya oldu. Kolombiya?da 78 sendikac?n?n paramiliter g??lerce katledildi?i ve bu g??lerin, h?k?metle ili?kili oldu?u vurguland?. Konfederasyonun raporunda, Kolombiya?da 1994 ve 2006 aras?nda i?lenen 1165 cinayetin sorumlular?ndan sadece 56?s?n?n adalet ?n?ne ??kar?ld??? ve 14??n?n mahkum edildi?i de belirtildi.
?Sendikac?lar?n durumu, ?zellikle Asya ve Afrika?da endi?e verici boyutlarda? tespitini de yapan ITUC, sendikac? cinayeti konusunda Kolombiya?y? Filipinler?in izledi?ini belirtti. ?lkede 33 sendikac? ve i??i haklar? savunucusunun ?ld?r?ld???n? ifade eden ITUC, baz? cinayetlere ordu ve polisin de su? ortakl??? yapt???n?n alt?n? ?izdi.
Beyaz Rusya, Burma, ?in, Ekvadoral Gine, ?ran, Kuzey Kore ve bir?ok K?rfez ?lkesinde sendikalar ile sendikac?lar?n yo?un bask? alt?nda oldu?unun belirtildi?i raporda, ??in?de halen 100 i??inin ?al??ma kamplar?nda tutuldu?u, Zimbabve?de de 15?i sendika lideri 265 sendika ?yesinin tutukland???? yaz?ld?.
Anti sendikal sald?r?
T?rkiye ve Azerbaycan?da ?ok say?da i??inin sald?r?ya maruz kald???na dikkat ?eken konfederasyon, ?T?rkiye?de anti sendikal sald?r?n?n yayg?n oldu?unu? vurgulad?. Raporda, sendikalar?n yasak oldu?u Birle?ik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi K?rfez ?lkelerinde bask?n?n artt??? ifade edilirken, G?ney Asya?da da 5 bin i??inin sendikal faaliyetler nedeniyle i?lerinden oldu?u ve baz?lar?n?n halen cezaevinde tutuldu?u yaz?ld?.
?rd?n, Suriye, Kuveyt ve Yemen?de de sendikal ?zg?rl?klere y?nelik ihlallerin devam etti?i s?ylenirken, Tahran?daki bask?lara ise Otob?s ?irketi Sendikas? lideri Mansur Osanlu?nun tutuklanmas? ve d?v?lmesi ?rnek g?sterildi. Sendikal faaliyete y?nelik bask?lar?n Filistin?de de a??r bir ?ekilde g?zlendi?ini belirten ITUC, ?iki ba?l?k y?netimin ard?ndan ?srail?in, sendikal faaliyeti s?rd?rmeyi daha da zorla?t?rd???n?? vurgulad?.
Geli?mi? ?lkeler de farks?z
Rapora g?re ABD?de milyonlarca i??i, toplanma ve toplu g?r??me haklar?ndan yoksun b?rak?ld?. Avustralya?da da sendikal haklara a??r k?s?tlamalar getirildi?i ifade edildi.
Ara?t?rmada ?zg?rl?kler ve toplu s?zle?melere tam uyan Avrupal? ?irketlerin oran?n?n y?zde 10?un alt?nda oldu?unun kaydedildi?ini belirten ITUC, sendika kar??t? bask?ya ?zellikle kad?nlar?n maruz kald???n?n alt? ?izildi.
Karamsar tabloya ra?men ITUC, h?k?metler ve ?irketler ?zerinde k?resel d?zeydeki sendikal bask?n?n sonu?lar? oldu?una da i?aret etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net