Kan?tlar paral? askerleri yalanl?yor

Irak?ta 11 sivilin ?ld?r?lmesi olay?nda ad? ge?en ABD?li ?g?venlik? ?irketi Blackwater??n, ?me?ru m?dafaa? savunmas? yeni bir raporla d???r?ld?. Irak ??i?leri Bakanl????nca haz?rlanan raporda, Blackwater??n ??al??anlar?m?z,...


Irak?ta 11 sivilin ?ld?r?lmesi olay?nda ad? ge?en ABD?li ?g?venlik? ?irketi Blackwater??n, ?me?ru m?dafaa? savunmas? yeni bir raporla d???r?ld?. Irak ??i?leri Bakanl????nca haz?rlanan raporda, Blackwater??n ??al??anlar?m?z, d??manca sald?r?ya kar??l?k olarak yasal bi?imde me?ru m?dafaada bulunmu?tur? a??klamas?n?n aksine ilk ate?in paral? askerlerce a??ld???n? ortaya koydu.
Raporda, ?l? say?s?n?n da 11 de?il, 20 oldu?u ifade edilirken, paral? askerlerin sivillere helikopterlerden ate? a?t???n? da belirtti.
Blackwater, Irak??n S?nni b?lgesi Mansur?da ?al??anlar?n?n konvoyuna ate? a??ld???n? ve paral? askerlerin de buna kar??l?k verdi?ini iddia etmi? ve durumu ?me?ru m?dafaa? olarak nitelendirmi?ti.
Konvoylara dola??m yasa??
Bu arada ABD?nin Ba?dat B?y?kel?ili?i ise, paral? askerlerin imza att??? katliam?n ard?ndan Irak??n ba?kenti Ba?dat?taki Ye?il B?lge ad? verilen g?venlik b?lgesi d???ndaki t?m diplomatik konvoylar?n karayoluyla dola??m?n? ask?ya ald?. Diplomatik konvoylar, Blackwater ?al??anlar? gibi paral? askerlerce korunuyor. Ba?dat katliam?n ard?ndan ?lkedeki ?g?venlik? ?irketlerinin tamam?n? yasaklam??t?.
Katiller korunuyor!
Bu arada Hadisa kentinde 24 sivilin Amerikan askerlerince ?ld?r?lmesi olay?nda katliamla ilgili soru?turma ba?latmamakla su?lanan Y?zba?? Lucas McConnell hakk?ndaki b?t?n su?lamalar d???r?ld?. Askeri mahkeme, McConnell?in, soru?turman?n derinle?tirilmesine yard?mc? olmak iddias?yla taraflarla i?birli?i yapmas? i?in su?lamalar?n d??t??? belirtildi. Hadisa?da 24 sivili ?ld?ren katil askerlerin bir?o?u ?aklanm??t?.? (DI? HABERLER)
www.evrensel.net