AVRUPA GER?E?

 • Almanya?da h?k?metin Afganistan konusundaki politikas? tam da b?yle ifade edilebilir. Kamuoyu yoklamalar?, halk?n y?zde 80?inden fazlas?n?n Afganistan?da asker bulundurmaya kar?? ??kt???n? g?sterirken, h?k?met partileri ve sermaye ...


  Almanya?da h?k?metin Afganistan konusundaki politikas? tam da b?yle ifade edilebilir. Kamuoyu yoklamalar?, halk?n y?zde 80?inden fazlas?n?n Afganistan?da asker bulundurmaya kar?? ??kt???n? g?sterirken, h?k?met partileri ve sermaye bas?n?, ?Alman halk?n?n g?venli?ini Hinduku? Da?lar??nda sa?lamak?tan dem vurmay? s?rd?r?yor.
  Hal b?yle olunca halk aras?nda h?k?mete ve bu politikay? savunan partilere tepki g?n ge?tik?e art?yor. ?n?m?zdeki ay?n ba??nda Alman Federal Parlamentosu?nda (Bundestag) yap?lacak oylama bu bak?mdan ?nem arz ediyor.
  ?uras? a??k ki Almanya, ?insani yard?m? i?in gitti?i Afganistan?da, sava??n i?erisine ?ekilmi? durumda. ??galin ilk aylar?nda, ABD ve ?ngiltere ile birlikte Afganistan?? bombalamad??? i?in g?rece daha tarafs?z g?r?len Alman askerleri, art?k do?rudan taraf; dolay?s?yla hedef halinde. K?sa bir s?re ?nce 3 Alman polisi, Kabil yak?n?nda ?ld?r?lm??t?.
  G?ney Afganistan?da zor duruma d??en ABD ve ?ngiltere?nin, Almanya?y? Tornado ke?if u?aklar?yla g?neye ?ekmesi, ?lke i?erisinde yo?un tepkilere yol a?m??t?. ?Ter?ristlerin bulundu?u yerleri tespit etme amac?yla? g?nderilen Tornadolar?n daha ?ok sivillere ait yerle?im yerlerini hedef g?sterdi?i, bu y?zden de ?ok say?da insan?n ya?am?n? yitirdi?i art?k biliniyor.
  Alman Tornadolar?n g?sterdi?i sivil hedeflere yap?lan sald?r?lar s?ras?nda ya?anan her katliam, ?lke i?inde duyarl?l??? daha fazla art?rd?. Ge?en hafta sonu ba?kent Berlin?de yap?lan ve 10 binden fazla insan?n kat?ld??? g?steri bunun bir par?as?. Bar?? ?rg?tleri ve sol partiler, Alman askerlerinin Afganistan?dan derhal ?ekilmesi i?in geni? bir kampanya s?rd?r?yor.
  Ama h?k?met partileri, halk aras?nda y?kselen tepkiyi g?rmezden gelerek geri ad?m atmaya yana?m?yor. Tam tersine, Ba?bakan Angela Merkel ve D??i?leri Bakan? Frank-Walter Steinmeier her f?rsatta, Afganistan?daki askerlerin say?s?n?n art?r?lmas?n? istiyor. Ge?en hafta Berlin?i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer de askerlerin art?r?lmas? ve G?ney Afganistan?a g?nderilmesi konusundaki talebi resmi olarak iletti. H?k?met partileri teklife s?cak bak?yor.
  Ama h?k?met a??s?ndan i?ler hi? de ?yle kolay g?r?nm?yor. ?zellikle SPD saflar?nda Tornadolar?n g?nderilmesine kar?? ??kan milletvekillerinin say?s? y?ksek. Mart ay?nda yap?lan ilk oylamada 69 SPD milletvekili, Sol Parti ile birlikte kar?? oy vermi?ti. SPD milletvekillerinin d?rtte birine denk gelen bu say?, parti i?erisinde Afganistan konusundaki huzursuzlu?un y?ksek oldu?unu g?steriyor.
  Tart??malar?n yo?un oldu?u bir di?er parti ise Ye?iller. 1980?li y?llar?n ba??nda silahlanma ve ?evre kirlili?ine kar?? y?kselen toplumsal hareket i?erisinde ?rg?tlenerek partile?en Ye?iller, SPD ile h?k?met orta?? oldu?u yedi y?l boyunca Alman d?? politikas?n?n ?nceki d?neme g?re daha fazla militaristle?mesine yard?m etti. Kosova ve Afganistan i?gallerine tam destek verdi. Eski D??i?leri Bakan? Joschka Fischer (Ye?iller) bu politikan?n bir numaral? savunucu ve temsilcisi oldu. 2005?te yeniden muhalefete d??en Ye?iller, bir taraftan ortak oldu?u i?galci politikalar? savunma ve s?rd?rmek, di?er taraftan halk aras?nda ve parti taban?nda y?kselen tepkiyi yat??t?rmak; partinin oy kayb?n? engellemek i?in kelime oyunlar?yla i?i yumu?atmaya ?al??t?. ?Afganistan i?galine evet, ama Tornadolar?n g?nderilmesine hay?r? gibi ucube bir tutum i?erisine girdi.
  Ama ge?en hafta G?ttingen?de yap?lan ola?an?st? parti kongresinde, bu ikiy?zl? politikay? karar haline getirmek isteyen y?netim, delegelerden anlaml? bir ?amar yedi. Delegelerin b?y?k bir b?l?m?, ISAF ve Tornado misyonlar? kapsam?nda g?rev yapan askerlerin derhal geri ?ekilmesi y?n?ndeki ?neriyi onaylad?. ?Y?netimin a??k yenilgisi?, ?taban?n isyan?? olarak nitelendirilen bu karar?n nas?l hayata ge?irilece?i ise bilinmiyor.
  ?lk oylamada Tornado u?aklar?n?n g?nderilmesinden yana oy veren milletvekillerinin ?o?u, ?imdi kongre karar?n? tan?mayaca??n?, ayn? y?nde oy kullanaca??n? s?yl?yor.
  H?k?met, nas?l ki halk?n b?y?k ?o?unlu?u kar?? ??kt??? halde Afganistan?daki askerlerin g?rev s?resini bir y?l daha uzatmak istiyorsa, Ye?iller y?netimi de kendi taban?n?n tepkisine ra?men ayn? tutumu sergiliyor.
  ?Halka ve parti taban?na ra?men? al?nacak kararlar?n tepkiyi y?kseltece?i bug?nden g?r?l?yor. Ama en ?nemlisi, sava??? politikalar? savunan parti ve politikac?lar?n maskesi biraz daha d???yor. ??gale kar?? ??kanlar ise halktan destek g?rmeye devam edecek.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net