Sadece t?rban? konu?tular

Rekt?rler Komitesi yeni anayasa tasla?? haz?rl???yla ilgili bir de?erlendirme toplant?s? yapt?. Y?K Ba?kan? Erdo?an Tezi? ba?kanl???nda, rekt?rlerin yapt??? toplant?da, haz?rlanan anayasa tasla??na ili?kin sadece t?rban konusunun ...


Rekt?rler Komitesi yeni anayasa tasla?? haz?rl???yla ilgili bir de?erlendirme toplant?s? yapt?. Y?K Ba?kan? Erdo?an Tezi? ba?kanl???nda, rekt?rlerin yapt??? toplant?da, haz?rlanan anayasa tasla??na ili?kin sadece t?rban konusunun konu?ulmas? dikkat ?ekti. ?niversitelerin i?inde bulundu?u durum ve sorunlar? toplant?ya yans?mad?.
Komite ad?na a??klama yapan Y?K Ba?kan? Erdo?an Tezi?, t?rban yasa??n?n y?ksek mahkemelerin ve A?HM?in kararlar?yla meydana gelmi? hukuki bir durum oldu?unu s?yledi. Rekt?rler Komitesi?nin haz?rlad??? bildiriyi okuyan Erdo?an Tezi?, y?r?rl?kteki anayasan?n zaten pek ?ok de?i?ikli?e u?rad???n? belirterek ?TBMM, anayasan?n tamam?n? de?il, ancak de?i?tirilemez h?k?mler d???nda kalanlar? de?i?tirilebilir. Anayasan?n de?i?tirilmesinde siyasi partilerin birlikte hareket etmeleri, gerek siyasi, gerek hukuki bir zorunluluktur? diye konu?tu.
Anayasa haz?rl???n?n bir partinin g?r??? olarak ortaya ??kmas?n?n s?recin demokratik olmad??? sonucunu do?urdu?unu belirten Tezi?, ??zledi?iniz yol demokratik de?ilse, i?erikle ilgili endi?e meydana gelir? dedi. Tezi?, anayasan?n haz?rl?k s?recinin demokratik olmad???n? s?yledi.
Anayasayla ilgili ?al??malara referanduma kadar ara verilmesini isteyen Y?K Ba?kan? Tezi?, k?l?k k?yafet serbestli?iyle ilgili de?i?ikli?in hukuken m?mk?n olmad???n? savundu.
Tezi? ?T?rban yasa??, y?ksek mahkemelerin ve A?HM?in kararlar?yla olu?an hukuki durumdur. T?rkiye?deki uygulama A?HM taraf?ndan Avrupa norm ve de?erleriyle uyumlu bulunmu?tur? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net