G?l, e?iyle birlikte Ankara?ya d?nd?

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, e?i Hayr?nnisa G?l ile birlikte ger?ekle?tirdi?i KKTC gezisinin ard?ndan Ankara?ya d?nd?. G?l KKTC temaslar?n?n olduk?a verimli ge?ti?ini belirtti.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, e?i Hayr?nnisa G?l ile birlikte ger?ekle?tirdi?i KKTC gezisinin ard?ndan Ankara?ya d?nd?. G?l KKTC temaslar?n?n olduk?a verimli ge?ti?ini belirtti. KKTC?nin b?lge i?in bir kazan? oldu?unu ifade eden G?l, ?T?rkiye ge?mi?te oldu?u gibi gelecekte de K?br?s T?rk halk?n?n her zaman yan?nda olacakt?r? dedi.
KKTC ziyaretinin ard?ndan Esenbo?a Havaalan??nda bas?n toplant?s? d?zenleyen G?l, KKTC?de ba?ta Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat olmak ?zere ?st d?zey yetkililerle g?r??t???n? ifade ederek, ?K?br?s T?rk halk?n?n siyasi e?itlik ve demokratik devlet ilkesinden geri ad?m atmaks?z?n KKTC?ye her t?rl? deste?imizin s?rece?ini vurgulad?m? dedi. KKTC?ye uygulanan tecritin ortadan kald?r?lmas? i?in yap?labileceklerin de de?erlendirildi?ini s?yleyen G?l, KKTC?nin ekonomik kalk?nma hamlesiyle uluslararas? toplumda daha fazla kabul g?rd???n? belirtti ve ?T?rkiye ge?mi?te oldu?u gibi gelecekte de K?br?s T?rk halk?n?n her zaman yan?nda olacakt?r? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net