MERCEK

 • Burjuva propagandas?n?n son on y?llarda ?srarla i?ledi?i ve ?ne ??kard??? konulardan biri ?ter?rizme kar?? m?cadele?dir! Konunun ?hassasiyeti? ve kitleler a??s?ndan, ya?am?yla ili?kin ta??d??? ?nem, tekelci burjuvazi ve ...


  Burjuva propagandas?n?n son on y?llarda ?srarla i?ledi?i ve ?ne ??kard??? konulardan biri ?ter?rizme kar?? m?cadele?dir! Konunun ?hassasiyeti? ve kitleler a??s?ndan, ya?am?yla ili?kin ta??d??? ?nem, tekelci burjuvazi ve politik-askeri temsilcileriyle sermaye medyas?, burjuva ayd?nlar? ve burjuva propaganda ayg?t?n?n ?teki g?? ve temsilcileri taraf?ndan, kitle propagandas?n?n unsuru haline d?n??t?r?lmesini sa?layabilmi?tir. Devlet ve h?k?metler a??s?ndan kitlelerin y?nlendirilmesinde kullan?labilir, etkili ve istismara a??k bir sorundur, ?ter?r? ve ?ter?re kar?? m?cadele?! Politik-askeri ve ideolojik m?cadelede, s?m?r?c? ve egemen konumda olan s?n?f ve temsilcileriyle s?m?r? nesnesi ve bask?n?n hedefi durumundaki s?n?f ve g??lerin ??kar ve ?at??malar?ndan; hedef ve ama?lar?ndan kopar?lamayacak ve soyutlanamayacak bir sorun!
  ?Ter?rizm? ?zerine propagandan?n, etki d?zeyi ve ?inand?r?c?l?k? g?c?nden ba??ms?z olarak, g?ncelli?ini korumas?nda, tekelci burjuvazi ve uluslararas? sermayenin ??karlar?nca belirlenen genel ihtiyac?n yan?nda, 11 Eyl?l 2001?de ABD?nin New York kentindeki ??kiz Kuleler?e yap?lan ?intihar sald?r?s??yla sonraki d?nemde Madrid, Londra ve ?stanbul gibi baz? ?teki kentlerde ger?ekle?tirilen bombal? sald?r?lar ve bu sald?r?larda kitlesel ?l?m ve yaralanmalar?n meydana gelmesi ?zel bir rol oynad?. Ter?rizmin somut-yak?n ve g?ncel bir tehdit oldu?una kitlesel ikna ve inanman?n sa?lanmas?nda, bu olaylar?n burjuvazi, h?k?metleri ve devletlerine; ve bu do?rultuda propaganday? eksik etmeyen sermaye beslemesi propagandac? tak?m?na b?y?k yard?m? oldu. Bir k?sm?, uluslararas? ba?lant?l? ter?rist eylemler d?zenleme kapasitesine sahip, halklar?n talep ve ??karlar?n? dikkate almayan, d??man s?n?flar?n eylemi ve propagandas?na hizmet eden eylemleri ger?ekle?tiren ve onlarla ba?lant?l? olduklar?na dair g??l? i?aretleri olan ?e?itli ?rg?tlerin varl??? bu propagandaya kolayl?k sa?lad?. Co?rafi kavramlarla belirtilirse, Bat??dan-Do?u?ya; emperyalist ve i?birlik?i burjuvaziyle emrindeki g?? ve ?evrelerin; ABD?dekiler ba?ta olmak ?zere emperyalist ?lkelerin en ?rk??, en gerici ?evreleriyle ?slamc?-muhafazakar ve milliyet?i kesimlerin ?farkl? medeniyetler aras?ndaki ?at??ma?yla da ili?kilendirdikleri propaganda, dini ideolojinin g?zba?c? etkisiyle de birle?erek g?? kazand?. Nerede bir patlama meydana geldiyse, ard?nda ??slami ter?ristler? arand?. ABD?nin ba??n? ?ekti?i propaganda ?evreleri, ?lkelere, halklara ve halklar?n m?cadelesine sald?r?lar? ?anti ter?rist m?dahale? olarak me?rula?t?rmaya koyuldular. ?Ter?r?n merkezi? ve ?destek?isi? olarak g?sterilen Afganistan, Irak, Suriye, ?ran, K. Kore, K?ba ve hatta Rusya gibi bir?ok ?lke, ABD-?ngiliz ittifak?n?n (ve destek?isi Avustralya-Hollanda-Danimarka-Yeni Zelanda gibi ?lkelerin y?netimlerinin) hedefleri olarak s?ralanabildi. Bush y?netimiyle bir?ok ?lkedeki i?birlik?ileri, emperyalist payla??m kavgas?n?n g?ncel ?iar?n? ??yle olu?turdular: ?Ya bizdensiniz ya da bize kar??!?
  H?z?ndan ve inand?r?c?l???ndan ?ok ?ey kaybetmekle birlikte bu propaganda devam ediyor. ??gal alt?ndaki Afganistan ve Irak?ta y?z binlerin katline, kentlerin imhas?na, sosyal-k?lt?rel ya?am?n tahrip edilmesine ra?men, 2007?nin 11 Eyl?l??nde, ABD?dekilerin ?nc?l???nde kapitalist y?neticiler, ?ter?rizme kar?? m?cadelenin hayati ?nemi?ne vurguyu s?rd?rd?ler. Oysa, kitlesel katliamlara, ?lkelerin i?galine ve tahribine imza atanlar onlard?.
  Burjuvazinin ar damar?n?n ?atlad??? bir d?nemdeyiz. Burjuva ??karlar? a??s?ndan rekabette ileride ve rakiplerin ?n?nde olmak, pazarlar?, hammadde kaynaklar?n? ve ula??m ve iletim yollar?n? denetimde tutmak, en temel belirleyendir. U?runa yapmayacaklar? zul?m, k?ymayacaklar? ?can? yoktur! ??galse, i?gal, katliamsa katliam; i?kenceyse i?kence!
  Bu ?zelli?inin burjuvazinin s?n?f ??karlar?na ba?l? kimli?ini olu?turmas?, y?netiminin kitleler a??s?ndan antidemokratik ve diktat?ryal olu?u; demokrasi dedi?i siyasal sisteminin, ter?rist y?ntemler de dahil siyasal bask? ve ?iddetin her t?r?yle donanmay? daha ba?tan i?ermesi, kapitalizmin ger?e?idir. Ama bir ger?ek daha var ki, onu, tekelci ??karlar, uluslararas? payla??m kavgalar? ve burjuvazinin y?netim ihtiyac?, ?u ya da bu d?nem ve durumda; ?u ya da bu d?zey ve g??te ?ihtiya? haline getirir?, daha fazla g?ndemle?tirir. Bu, burjuvazinin ?ter?rizme kar?? m?cadele? ad?na ter?r yaratmas?, ter?rist kampanyalar y?r?tmesi, ter?r ?rg?tleri olu?turmas?, siyasi suikastlar ve sabotajlar d?zenleyerek kitle k?r?mlar?na giri?mesi ve ard?ndan da d?n?p onlar? ?ter?r tehdidi? olarak g?sterip halk kitlelerine kar?? bir y?netim yede?i haline getirmeye koyulmas?d?r. ?kinci D?nya Sava?? sonras? y?llarda daha da yo?un olarak ba?vurulan ve bir d?nemler ?kom?nizm tehlikesi?ne kar?? bir ara? olarak kullan?l?p g?n?m?zde daha da etkili k?l?nan kontrgerilla taktikleriyle karga?a ortam? yarat?p, onu kullanarak sald?r?ya ge?me politikas?, art?k hemen her ?lke egemenlerinin y?netim ve kapitalist ??kar dala??n?n ara?lar?ndan biri haline daha fazla getirilmi?tir. Taliban?? besleyip El Kaide ter?r?n? gerek?e g?sterenler, k?pr?lere, k?lt?r saraylar?na, toplu ya?am alanlar?na y?nelik provokatif sald?r?lar d?zenleyip ?ter?r ?rg?tleri?ne mal edenler; ?y?zlerce kiloluk patlay?c? y?kl? ara??lara, bir g?n?n karanl???nda, sakin ve ??nceden biliniyormu??as?na?, bask?nlar d?zenleyip, i?i g?r?lt?ye getirmek ?zere kendi kurumlar?n?n patlay?c?lar?n? da ba?kalar?na mal etmeye ?al??arak, ?dikkat da??tma?ya kadar ileri gidebiliyorlar art?k. Bu y?nl? yorumlarla kar??la?t?klar?nda da, ?her devlet gerekti?inde baz? gizli eylemlere ba? vurabilir, vuruyor? diye, savunmac? a??klamalarla s?n?r tan?maz ars?zl?klar?n? ortaya koyuyorlar.
  Asl?nda, -bir ?l??de- emperyalistlerle i?birlik?i gerici u?aklar?n?n ?ter?rle s?nav??ndan s?z edilebilir. Burjuvazi, ter?rist eylem ve politikalar?n uluslararas? bir ?zellik kazanmas?nda ?ok belirgin rol oynam??t?r/oynamaktad?r. Ter?r, halklar?n, ezilenlerin ve s?m?r?lenlerin m?cadelesine zarar verdi?i her yerde, burjuvazinin yede?i olmu?tur. ???iler, emek?iler ve ezilen halklar, m?cadelelerini bo?maya ve etkisiz k?lmaya hizmet eden ter?rizmi mahkum etme ve burjuvazinin ter?r propagandas?na kar?? uyan?k olma gibi g?ncel bir sorunla da kar?? kar??yad?rlar.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net