K??lada? i?in ?ED raporu haz?rlan?yor

?zmir Barosu avukatlar?ndan Senih ?zay, ?retimi durdurulan K??lada? Alt?n Madeni konusunda durumu ??renmek i?in yaz? yazd?klar? ?evre ve Orman Bakanl????ndan, ?Dan??tay 6. Dairesi Ba?kanl????ndan dava ile ilgili...


?zmir Barosu avukatlar?ndan Senih ?zay, ?retimi durdurulan K??lada? Alt?n Madeni konusunda durumu ??renmek i?in yaz? yazd?klar? ?evre ve Orman Bakanl????ndan, ?Dan??tay 6. Dairesi Ba?kanl????ndan dava ile ilgili i?lemler halen devam etmekte olup, konuyla ilgili olarak yeni bir ?ED ya da ?evresel Durum De?erlendirme Raporu ?al??mas? yap?lmamaktad?r? yan?t?n? ald?klar?n? bildirdi.
Senih ?zay yapt??? yaz?l? a??klamada, Dan??tay 6. Dairesi?nin karar?yla madende ?retimin durduruldu?unu, ancak karara ra?men Bergama Ovac?k?taki s?rece benzer bir durumun olu?mas?ndan endi?elendiklerini belirtti. ?zay, ?Yaz?m?za, ?Dan??tay 6. Dairesi Ba?kanl????nda, dava ile ilgili i?lemler devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir ?ED ?al??mas? yap?lmamaktad?r? yan?t?n? ald?k. Bu, ?Bir ?ey yapm?yoruz? demektir, ama yine de bu cevap ?Hi? ?al??ma yapmam?za gerek olmadan izin verece?iz? olmas?n diye d???n?yoruz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net