?ZG?RL?KLER

 • ?nsan Haklar? Savunucular?n?n Korunmas? Bildirisi (Aral?k 1998), uzun y?llar s?ren m?cadelelerin sonucunda Birle?mi? Milletler taraf?ndan kabul edilmi?ti. Yery?z?n?n ?e?itli b?lgelerinde, insan haklar? savunucular?na bask?lar ...


  ?nsan Haklar? Savunucular?n?n Korunmas? Bildirisi (Aral?k 1998), uzun y?llar s?ren m?cadelelerin sonucunda Birle?mi? Milletler taraf?ndan kabul edilmi?ti. Yery?z?n?n ?e?itli b?lgelerinde, insan haklar? savunucular?na bask?lar uygulan?yor; ?zg?rl?kleri tehdit ediliyor ve ?ld?r?l?yorlard?. ?nsan haklar? savunucular?, her biri birer de?eri ifade eden, insan haklar?n? ve ?zg?rl?klerini savunuyorlard?.
  ??kar? de?il.
  Yapt?klar? i?in, verdikleri m?cadelenin do?as?nda ?zveri vard?. Gayri ?ahsi bir savunu i?indeydiler. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun haklar? ve ?zg?rl?kleri ihlal edilenlerin haklar?n? savunuyorlard?.
  ?hlalcilere kar??.
  T?rkiye?de de bu s?re?ler ya?and?, ya?an?yor.
  ?HD ve ?HD?liler hakk?nda, 21 y?lda, 1000?in ?zerinde dava a??ld?, binlerce soru?turma, g?zalt? ve tutuklama muamelesi yap?ld?. ?HD?nin 22 ?yesi ?ld?r?ld?. Genel Ba?kan? may?s 1998?de ?ld?r?lmek istendi. H?l? s?r?yor bask?lar.
  Yaln?z ?HD i?in de de?il. ?nsan haklar? savunucular?na ve ?rg?tlerine kar?? tahamm?ls?zl?k, siyasal iktidarlarda ve devlet organlar?n?n ?e?itli kesimlerinde s?r?yor.
  Gizlenmek isteneni g?r?yor hak savunucular? ve seslerini ??kar?yorlar. Susmuyorlar.
  Bas?n yay?n ?zg?rl??? nedir, sonu? olarak?
  Parti format?nda bir araya gelmenin esas? nedir? Ya da bir mitingde binlerce insan?n bir araya gelmesi, nedir sonu? olarak?
  Sinemada oynanan filmde anlat?lan nedir; tiyatro oyununda ses ve hareket hangi ?zg?rl??e dayan?r?
  ?nsan haklar? savunucusu Bask?n Oran ve ?brahim Kabo?lu ne anlatt? topluma ve ne dedi devlete?
  Neden cezaland?r?ld?lar?
  Avrupa Konseyi Stat?s? (1949) T?rkiye?nin taraf oldu?u bir belge. Konsey ?yesi ?lkeler Stat?n?n 3. Maddesinde, ?Avrupa Konseyinin her ?yesi, hukukun ?st?nl??? ilkesini ve yetki alan? alt?nda bulunan her ki?inin ?nsan Haklar?ndan ve Temel ?zg?rl?klerden yararlanma ilkesini kabul eder.?h?km?ne uymak zorundad?r. T?rkiye de taraf oldu?una g?re uymak zorunda.
  Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi de (1950) T?rkiye?nin taraf oldu?u bir belge. S?zle?menin 1. Maddesinde, ?Ba??tl? Y?ksek Taraflar kendi yetki alan?na ba?l? her ki?iye bu S?zle?menin 1. B?l?m?nde tan?mlanan hak ve ?zg?rl?kleri tan?rlar? h?km?n? ta??r.T?rkiye bu h?kme de uymak zorunda.
  Peki nas?l olacak bu?
  Hukuk taraf?ndan haklar ve ?zg?rl?kler koruma alt?na al?nacak. Hukukun ?st?nl??? ilkesi ge?erli olacak. Maddi yasalarla ve o yasalar?n uygulanmas? s?ras?nda yarg?sal yolla korunacak, haklar ve ?zg?rl?kler.
  ?nsan haklar?n?n yarg?sal yolla korunabilmesi i?in yarg?n?n ba??ms?z ve l?tfen dikkat, tarafs?z olmas? ve bu do?rultuda yap?lanm?? olmas? gerekir.
  Hukukun ?st?nl??? ilkesi i?lemiyorsa, kurumla?ma sa?lanamam??sa, ilerleme olanakl? de?il. Yarg? geli?menin ?n?nde set olu?turur. ?zg?rl?kleri korumas? gereken yarg? ?zg?rl?klerin bizzat ihlalcisi olur. T?rkiye?de ya?anan da b?y?k ?l??de budur.

  NOT: ?zg?r G?ndem gazetesine 30 g?n kapatma cezas? verildi. Bug?n 12. g?n.
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net