Elektrik zamm?nda 1 Ekim tela??

Enerji y?netimi, elektri?e yap?lacak zamm?n 1 Ekim?e yeti?tirilmesi i?in harekete ge?ti. T?rkiye Elektrik Da??t?m Anonim ?irketi?nin (TEDA?) y?zde 14 olarak ?nerdi?i zam, bug?n (21 Eyl?l) ger?ekle?tirilecek toplant?da netle?ecek.


Enerji y?netimi, elektri?e yap?lacak zamm?n 1 Ekim?e yeti?tirilmesi i?in harekete ge?ti. T?rkiye Elektrik Da??t?m Anonim ?irketi?nin (TEDA?) y?zde 14 olarak ?nerdi?i zam, bug?n (21 Eyl?l) ger?ekle?tirilecek toplant?da netle?ecek.
Zam konusunda sanayiye konutlardan daha d???k oran uygulanmas? da tart??ma konusu oldu. Sanayiye d???k zam yap?l?rsa ?apraz s?bvansiyon uygulanaca??ndan Bakanlar Kurulu karar? ??kar?lmas? gerekecek. Bu nedenle enerji y?netiminde 1 Ekim tela?? ba?lad?.
Enerji zirvesinde Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren, Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, Enerji Bakan? Hilmi G?ler ve ?evre Bakan? Veysel Ero?lu?nun uzla?maya vard??? zam konusunda karar yar?n netle?ecek. Enerji Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Selahattin ?imen ba?kanl???nda yap?lacak toplant?da ilgili kurumlar?n b?rokratlar? zam ?al??mas?n? tamamlayacak.
Y?zde 14?? a?abilir
TEDA???n y?zde 14 zam istemesine kar??l?k, di?er kurumlar bu oran?n enerji K?T dengesinin sa?lanmas? i?in yeterli bulmad???ndan oran?n biraz daha y?kselmesi g?ndeme gelebilecek.
Zamm?n ba?lang?? tarihi konusunda ise 1 Ekim hedefi konuldu. Yap?lacak zam 1 Ekim?den itibaren ge?erli olacak. Buna kar??n 1 Ekim hedefi nedeniyle sanayiye d???k oranl? zam yap?lmas? tart??mas? do?du. Sanayide maliyetlerin d???r?lmesini ama?layan h?k?met, sanayiye daha d???k oranl? zam yapmay? da tart???yor. Ancak konuta ayr? sanayiye ayr? zam i?in ?apraz s?bvansiyon gerekti?inden Bakanlar Kurulu karar? ??kar?lmas? gerekiyor. Bakanlar Kurulu s?reci uzatt???ndan b?rokratlar? 1 Ekim tela?? sard?. Zam iki kesime de e?it uygulanacak olursa TEDA???n tarife de?i?ikli?i i?in Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumu?na ba?vurmas? yeterli olacak.
Fazla kullan?ma y?zde 50 zam
Bu arada belli bir oran?n ?zerinde elektrik kullananlara uygulanan tarifeye y?zde 50 zam yap?lmas? kesinle?ti. 250 kilovatsaat ?zeri ?nerisi getirilmesine kar??n, bu s?n?r?n a?a?? ?ekilebilece?i belirtildi. (Ankara/ANKA)

Zam var yat?r?m yok

Bug?n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? M?ste?ar Vekili Selahattin ?imen ba?kanl???nda, Hazine M?ste?arl???, Devlet Planlama M?ste?arl???, Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumu, T?rkiye Elektrik Da??t?m A? (TEDA?) ve enerji b?rokratlar?, yar?n tekrar bir araya gelecekler. Toplant?da, TEDA???n 2008?i zarar etmeden kapatabilmesi i?in, elektrik birim fiyatlar?na ??ne kadar zam yap?laca???? de?erlendirilecek ve mevzuat a??s?ndan neler yap?labilece?i tart???lacak.
?nceki g?nk? ??Enerji Zirvesinde??, Enerji Bakanl??? yetkilileri elektrik konusunda ?zel sekt?r?n yeterince yat?r?m yapmad???na dikkati ?ekerken, kamunun tekrar yat?r?ma ba?lamas? konusunu g?r??e a?t?lar.
Toplant?da Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren ile Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, kamunun tekrar yat?r?mlara ba?lamas? ?nerisine s?cak bakmazlarken, Bakan Ekren?in ??Serbest piyasadan bahsediyorsan?z, piyasalara do?ru sinyal vermeniz gerekiyor?? dedi?i ??renildi.
www.evrensel.net