Fransa?da ?reform? sald?r?s?

Fransa?da Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, i??i ve memurlarla zorlu bir hesapla?maya giri?ece?i neoliberal ?reform? plan?n? a??klamaya ba?lad?. Yeni d?nemde kamu emek?ilerinin emeklilik haklar?nda budama ve memur ...


Fransa?da Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, i??i ve memurlarla zorlu bir hesapla?maya giri?ece?i neoliberal ?reform? plan?n? a??klamaya ba?lad?.
Yeni d?nemde kamu emek?ilerinin emeklilik haklar?nda budama ve memur say?s?nda azaltma planlad?klar?n? a??klayan Sarkozy?nin a??klamas?yla e? zamanl? olarak Fransa Meclisi de, ?g??menlerin, Fransa?da yerle?me ko?ullar?n? sertle?tiren? yeni bir yasa tasar?s?n? kabul etti.
Kamu ?al??anlar? sendikalar? ile muhalefet partileri, Sarkozy?nin ?devleti k???ltme? plan?n?, ?vah?i liberalizm? olarak nitelendirirken, demiryollar? ?al??anlar? grev karar? ald?. Be? sendika 17 Ekim g?n? i?in ?ulusal grev ?a?r?s?? yapt?.
Memur say?s? d???r?lecek
Fransa?n?n ?hiperaktif? Ba?kan? Nicolas Sarkozy, gelecek d?nemde memur say?s?n? d???rmeyi planlad?klar?n? s?yledi. Sarkozy, Nantes kentinde yapt??? konu?mada, ilk etapta emekli olan ki?ilerin yerlerine yeni memur almama yoluna gideceklerini ifade ederek, ??zel emeklilik reformu?nun 2008 y?l?n?n ilk alt? ay?nda tamamlanmas?n? istedi.
Devlet memurlar?n?n ?cretlerinde ?yeni d?zenlemelere? gideceklerinin sinyalini de veren Sarkozy, ?bu d?zenlemelerin kariyer ve ?al??ma tempolar?na g?re? yap?laca??n? ifade etti. Sarkozy, yeni sistemin, memurlar? daha verimli ?al??mak i?in te?vik edece?ini de iddia etti. Memurlar?n 65 ya? ?ncesi emeklili?ini kald?raca??n? belirten Sarkozy, erken emeklili?in ise ?a??r bir ?ekilde? vergilendirilece?ini kaydetti.
Haklara a??r darbe
Fransa?da 5.2 milyon civar?nda devlet memuru bulunuyor. H?k?met, gelecek y?l, b?y?k bir k?sm? e?itim sekt?r?nden emekli olacak 22 bin devlet memurunun yerine yeni kadro a?may? d???nm?yor.
Grev hakk?na da k?s?tlama ?ng?ren ??zel emeklilik reformu? ile kamu sekt?r?nde grevci i??iler ?minimum hizmeti sa?lamak? zorunda kalacak. Haftada 35 saat olan ?al??ma saatine de ?esneklik? kazand?r?lacak ve fazla mesai art?r?lacak.
Fransa?da b?t?enin y?zde 44??, devlet memurlar?na verilen maa?lara harcan?yor. Paris, 2008 y?l?nda da 14 milyar Avro b?t?e a????n? indirebilmek bahanesiyle, memur say?s?n?n d???r?lmesi ve ?zelle?tirmelere a??rl?k vermek istiyor.
Demiryollar?nda grev
?te yandan Sarkozy?nin a??klamas? Fransa?daki emek?iler aras?nda da tepkilere neden oluyor. ?lk tepki demiryollar? ?al??anlar?ndan geldi. CGT, Sud, CFTC, FO ve CGC sendikalar? greve gitme karar? ald? ve 17 Ekim g?n? i?in ulusal grev ?a?r?s? yapt?.
?zel emeklilik ve i?in korunmas?n?n yan? s?ra ta??ma ?cretinin yeniden yap?land?r?lmas?n? da k?nayan sendikalar, greve kat?l?m konusunda di?er sendikalarla da g?r??t?klerini bildirdi. CGT Sendikas??ndan yap?lan a??klamada, ?grevin bir ba?lang?? olabilece?ini? ifade etti ve h?k?mete 1995?te Fransa?da hayat? fel? eden i??i eylemlerini hat?rlatt?. (DI? HABERLER)

G??menlerin i?i art?k daha zor

Fransa Meclisi g??menlerin, Fransa?da yerle?me ko?ullar?n? sertle?tiren yeni bir yasa tasar?s?n?? kabul etti. ?Aile birle?mesi ilkesi? ?er?evesinde ?lkeye gelecek g??menler i?in konulan kurallar sertle?tirildi.
Tasar?ya g?re, ?lkeye gelecek aile bireyleri ?uyum s?zle?mesi? alt?nda bir belgeye imza atacaklar ve ?lkeye yeteri kadar uyum g?stermemeleri halinde alacaklar? ?aile yard?m?? kesilecek. Yeni tasar?, ?lkeye geleceklere, Fransa?ya gelmeden ?nce yine dil ve uyum kurslar? verilmesini ?ng?r?yor. Tasar?da, en fazla tepki g?ren madde ise g??menin ?lkeye gelecek ?ocuklar? i?in gerekti?i takdirde DNA testi istenecek olmas?. Yeni yasa tasar?s?, kitle kurulu?lar?nca ?insan haklar? ihlali yarataca??? gerek?esiyle sert dille ele?tiriliyor. Tasar?n?n yasala?mas? i?in senatonun da onay? gerekiyor. Senato, yasa tasar?s?n? 2 Ekim?de tart??maya ba?layacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net