ABD?den ?am?a yine suikast su?lamas?

L?bnan?da meclisin cumhurba?kanl??? se?iminden yakla??k 1 hafta ?nce Beyrut?taki kalabal?k ticaret ve yerle?im b?lgesi Sin El Fil?de d?zenlenen sald?r?da, aralar?nda Suriye kar??t? koalisyon ?yelerinden Antoine Ganib?in ...


L?bnan?da meclisin cumhurba?kanl??? se?iminden yakla??k 1 hafta ?nce Beyrut?taki kalabal?k ticaret ve yerle?im b?lgesi Sin El Fil?de d?zenlenen sald?r?da, aralar?nda Suriye kar??t? koalisyon ?yelerinden Antoine Ganib?in (64) de 8 ki?inin ?lmesinin ard?ndan ABD yine Suriye ile ?ran?? su?lad?.
Ganib?in ?ld?r?lmesine ili?kin ilk k?namalardan biri ?am?dan gelmesine ra?men ABD Ba?kan? George W. Bush, L?bnan konusunda her zamanki gibi Suriye ile ?ran?a y?klendi. Bush, sald?r?dan ?am ile Tahran??n sorumlu oldu?unu ileri s?rd? ve ABD?nin L?bnan??n arkas?nda durmaya devam edece?ini s?yledi.
Bu arada Hizbullah da, Ganib?in ?ld?r?lmesini k?nad? ve sald?r?y?, ??lkenin g?venli?ine ve istikrar?na kar?? bir darbe? diye nitelendirdi.
?te yandan Bush?un a??klamalar?yla e? zamanl? olarak Beyaz Saray da, ?srail?den L?bnan?daki gizli faaliyetlerini cumhurba?kanl??? se?imlerine de?in ?k?smas?n?? istedi. Diplomatik kaynaklara g?re ABD?li yetkililerin, ?srail?den i? sava?tan (1975-1990) bu yanaki en s?k?nt?l? siyasal s?reci ya?ayan L?bnan?da i? siyaseti etkileyecek ad?mlar atmamalar?n? talep etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net