Tasla?a patronlar da kar??

T?rkiye ??veren Sendikalar? Konfederasyonu (T?SK) Y?netim Kurulu?ndan, yeni bir anayasa yap?lmas?n?n ?Hem y?ntem hem de zamanlamas?n?n do?ru olmad???? belirtilerek ?al??malar?n bug?n i?in ?lke g?ndeminden ??kar?lmas? istendi.


T?rkiye ??veren Sendikalar? Konfederasyonu (T?SK) Y?netim Kurulu?ndan, yeni bir anayasa yap?lmas?n?n ?Hem y?ntem hem de zamanlamas?n?n do?ru olmad???? belirtilerek ?al??malar?n bug?n i?in ?lke g?ndeminden ??kar?lmas? istendi. Rekt?rler Komitesi?nin ?nceki g?n yapt??? toplant?da da anayasa ?al??malar?n?n ask?ya al?nmas? istenmi?ti.
T?SK?ten yap?lan yaz?l? a??klamada, genel se?imlerin ard?ndan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda kurulan 60. H?k?met?in program?n?n, i?erdi?i politikalar ve tedbirler dolay?s?yla T?SK taraf?ndan olumlu kar??land??? ifade edildi. A??klamada, ?Anayasa de?i?iklikleri konusunda diyalog ve uzla?ma sa?lanmas?n?n gere?i, h?k?met program?nda belirtilmesine ra?men, anayasa de?i?iklik ?al??malar?n?n g?ndeme gelmesiyle birlikte, T?rkiye toplumsal gerginliklerin giderek t?rmand???, ekonomik ve sosyal a??dan son derece y?prat?c? bir s?rece girmi?tir. Anayasa de?i?iklik ?al??malar? ?toplumsal uzla?ma belgesi? niteli?ine uygun tarzda yap?lmal?d?r. Unutulmamal?d?r ki, anayasalar, iktidar?n ?mr? ile s?n?rl? olmayan, bir ?lkenin gelece?ini belirleyen temel belgelerdir? ifadelerine yer verildi.
G?ndemden ??kar?lmal?
H?k?metin g?? ve enerjisini, i?sizlik, istihdam, b?y?me, yat?r?m, e?itim, sa?l?k ve sosyal g?venlik gibi konulara vermesi istenen a??klamada, ?Anayasa yap?lmas?na ili?kin ?al??malar bug?n i?in T?rkiye?nin g?ndeminden ??kar?lmal?; h?k?metimiz, ?lkemizi 21. y?zy?la ta??yacak ekonomik ve sosyal reformlara ?ncelik vermelidir. Anayasa de?i?ikliklerinin zamanlamas? ne olursa olsun, vazge?ilmez g?rd???m?z temel felsefe, Anayasam?z?n Atat?rk ilke ve devrimleri ile hedeflerine dayanmas? gerekti?idir? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net