?nsan kemikleri nerede bulundu?

Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl????n?n bah?esinde hafriyat ?al??mas? s?ras?nda insana ait kemiklerin ortaya ??kt??? iddia ediliyor. ?HD, Baro ve Mazlum-Der, iddialar?n ara?t?r?lmas? i?in Cumhuriyet Ba?savc?l????na ba?vurmaya haz?rlan?yor.


Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl????n?n bah?esinde hafriyat ?al??mas? s?ras?nda insana ait kemiklerin ortaya ??kt??? iddia ediliyor. ?HD, Baro ve Mazlum-Der, iddialar?n ara?t?r?lmas? i?in Cumhuriyet Ba?savc?l????na ba?vurmaya haz?rlan?yor.
D?HA?n?n servise koydu?u haberde iddialara g?re ihalesi ?zel bir ?irket taraf?ndan al?nan hafriyat ?al??mas? kapsam?nda 7. Kolordu Komutanl??? bah?esinde kaz? yap?ld?. 12 Eyl?l 1980 d?neminde Diyarbak?r Askeri Cezaevi olarak kullan?lan alan?n yak?n?ndaki kaz?da insanlara ait oldu?u belirlenen ?ok say?da kemik par?as? ortaya ??kt?. ???ilerin a??k bir ?ekilde g?rd??? kemik par?alar?, daha sonra hafriyat ile birlikte kamyonlara y?klenerek 7. Kolordu Komutanl????n?n d???na ??kar?ld?.
Ceket ve g?mlek d??meleri
?ddialara g?re kemiklerle birlikte toprakta ceket ve g?mlek d??meleri de bulundu. Topraktan ??kar?lan kemikler konusunda bilgi veren uzman bir doktor, kemiklerin insana ait oldu?unu s?yledi. Uzman doktor, kemiklerin hangi d?neme ait olabilece?inin ise yap?lacak kemik ya?? testi ile ortaya ??kabilece?ini belirtti. Olay?n ?HD Diyarbak?r ?ubesi?ne intikal etmesi ?zerine harekete ge?ildi. ?ncelikle kemikleri uzman doktorlara incelettiren ?HD yetkilileri, kemiklerin insana ait oldu?u bilgisi ?zerine gerekli incelemeleri yapaca??n? a??klad?.
Savc?l??a ba?vurulacak
?ddialarla ilgili Evrensel?e a??klama yapan ?HD Diyarbak?r ?ubesi avukatlar?ndan ?mer Haleso?lu, kemikleri doktorlara incelletiklerini belirterek, ?Hi?bir ??pheye yer vermeyecek ?ekilde insan kemi?i oldu?u anla??lm??t?r? dedi.
Haleso?lu, ?n?m?zdeki g?nlerde Baro ve Mazlum-Der ile birlikte olay?n ara?t?r?lmas? i?in savc?l??a ba?vuracaklar?n? da s?zlerine ekledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net