Diyarbak?r?da K?rtler konu?ulacak

?at??ma ve DTP?lilere y?nelik soru?turmalar?n yo?unla?t??? bir d?nemde, Heinrich B?ll Vakf? ile Diyarbak?r Barosu, K?rt haklar? meselesini masaya yat?r?yor.


?at??ma ve DTP?lilere y?nelik soru?turmalar?n yo?unla?t??? bir d?nemde, Heinrich B?ll Vakf? ile Diyarbak?r Barosu, K?rt haklar? meselesini masaya yat?r?yor.
T?rkiye?de siyasi tansiyonun yeniden y?kseldi?i bir d?nemde, Diyarbak?r?da 29-30 Eyl?l tarihleri aras?nda bir konferans d?zenlenecek. B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda yap?lacak konferans?n konusu bu siyasi tansiyonla ilgili: T?rkiye?de K?rtler: Bar?? S?reci ??in Gereksinimler. Toplant?n?n d?zenleyicileri ise Heinrich B?ll Stiftung Derne?i ile Diyarbak?r Barosu.
Konunun dile getirilmesiyle yetinmeyen d?zenleyiciler, ayr?ca kimlik ve k?lt?rel zenginlik temal? foto?raf sergisi organize ettiler: ?Ebru?? ?stanbul?da Yere Batan Sarn?c??nda ge?ti?imiz aylarda sergilenen ?Ebru?, T?rkiye?deki kimliklerin farkl?l???na ve zenginli?ine dikkat ?eken kareleriyle b?y?k ilgi ?ekmi?ti.
Konferansa T?rkiye?den ve T?rkiye d???ndan siyaset?i, akademisyen, hukuk?u, gazeteci, bar?? aktivisti, feminist ve yerel y?netici olmak ?zere 30?u a?k?n konu?mac? kat?l?yor.
Artan askeri operasyonlar ve ?at??malar, ya?anan can kay?plar?, milletvekili yemini, cumhurba?kanl??? se?imi, Anayasa tart??malar?, DTP?li vekillerin a??klamalar? ile bu a??klamalara y?nelik ba?lat?lan soru?turmalar?n neden ve sonu?lar?, konferans?n tart??ma g?ndemleriyle de ?rt???yor.
Konferans?n konular?
??at??malar?n Sonland?r?lmas? S?reci: Akt?rler?, ?Otoriter ve Militarist Yap?lardan Kat?l?mc? Demokrasiye Ge?i? S?reci?, ?Uluslararas? Akt?rlerin Rol? ve ?htilaf ??z?m?ne Y?nelik Uluslararas? Mekanizmalar?, ?K?lt?rel Talepler ve Siyasi ??erik?, ?Bar??a Cinsiyet Penceresinden Bak???, ?Sosyo-ekonomik Yap? ve Kalk?nmaya Y?nelik Ad?mlar? , ?Politik Temsil ve Demokratik Kat?l?m? ba?l?kl? oturumlarda, benzer sorunlar? ya?am??/ya?ayan ?rlanda ve ?spanya?dan kat?l?mc?lar deneyimlerini aktaracaklar. (?stanbul/EVRENSEL)
H?seyin Deniz
www.evrensel.net