Dokunulmazl?k hakk? DTP?liler i?in i?lemiyor

Milletvekili se?ilerek dokunulmazl?k hakk? kazand??? halde mahkeme, DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk?un yarg?lamas?na devam karar? verdi. Tu?luk, ?PKK propagandas?? yapmakla su?lan?yor.


?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi, milletvekili se?ilerek dokunulmazl?k kazanan DTP Milletvekili Aysel Tu?luk?un yarg?lanmas?na devam karar? verdi. Mahkeme, Tu?luk hakk?nda, ?PKK?n?n propagandas?n? yapmak? iddias?yla a??lan 3 ayr? davan?n s?rd?r?lmesi kararla?t?r?ld?.
?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi?nde, ayn? zamanda avukat olan Aysel Tu?luk ile di?er avukatlar ?rfan D?ndar, Do?an Erba? ve Baran Do?an??n da san?k olarak yer ald??? 3 dava g?r?ld?. Tu?luk?un kat?lmad??? duru?malarda, Erba?, Do?an ve D?ndar haz?r bulundu.
Duru?mada s?z alan D?ndar, Erba? ve Do?an, su?lamalar? kabul etmedi.
Tu?luk?un avukat? ?zcan K?l?? ise m?vekkilinin milletvekili se?ildi?ini hat?rlatarak, yasama dokunulmazl???n? d?zenleyen Anayasa?n?n 83. maddesi dikkate al?narak, yarg?laman?n durdurulmas?na karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti Anayasa?n?n ?temel hak ve h?rriyetlerin k?t?ye kullan?lamamas??n? d?zenleyen 14. maddesi ile 83. maddesinin 2. bendi gere?ince Avukat K?l????n talebini reddederek, Tu?luk y?n?nden yarg?laman?n devam?na h?kmetti.
Duru?ma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi i?in ertelendi. Tu?luk hakk?nda ba?ka bir davan?n g?r?ld??? ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi de ayn? gerek?elerle yarg?laman?n devam?na karar vermi?ti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net