bu da hasta i?te...

  • ?Kompetileri de ald?k, sireni ?al??t?r, trafi?e tak?lmadan ge?elim kar??ya aslan?m! Ramazan trafi?i beter olur ?imdi. Orucu Bo?az K?pr?s??nde a?mayal?m. Ehe ehe he!? dedi Refik.


    ?Kompetileri de ald?k, sireni ?al??t?r, trafi?e tak?lmadan ge?elim kar??ya aslan?m! Ramazan trafi?i beter olur ?imdi. Orucu Bo?az K?pr?s??nde a?mayal?m. Ehe ehe he!? dedi Refik. ?Kompeti ne lan?? diye sordu ?of?r?n yan?na hali haz?rda kurulmu? bulunan Fikret. ?Gol olunca hani savuruyorsun ya havaya... Beyaz kaat par?ac?klar? oluyo ya oo?lum! U?u?uyo havada. O i?te! Zafer sevinci i?in...? diye kar??l?k verdi Refik. ?O?lum ba?hekim bi g?rse anam?zdan emdi?imiz s?d? kula??m?zdan getirir valla haaaa!? diye adeta bir ?k?z gibi b???ren ki?i sa?l?k?? Tarcan?dan ba?kas? de?ildi. ?Bi kere o ?kula??ndan? de?il, ?burnundan? olacak, k?yl?????!? diye hayk?ran Talat, ?k?zl?k konusunda Tarcan?dan kal?r yan? olmad???n? g?stermek ister gibiydi adeta... ?La o?lum, formalar? bari stada yakla??nca giyeydik ya beyaaaa!? dedi Refik. Bir an sessizlik oldu ambulans?n i?inde. Sanki hepsi birden ayn? anda ?Yahu biz ni?in b?yle ba??ra ?a??ra konu?uyoruz ki?? diye d???nd?ler. Siren y?z?ndendi. Evet, siren ?vauuv vauuv? ?eklinde, kulaklar? t?rmalayan ve de i? burkan bir ses ??kard??? i?indir ki, birbirlerini zor anl?yorlard?. Ve ancak ?k?z gibi ba??rd?klar?nda duyabiliyorlard? birbirlerini. ?Ben asl?nda Be?ikta?l?y?m ama bug?n hepimiz Fenerliyiz!? dedi Fikret. Refik onu desteklemek istercesine ?Evet aslan?m, i?te ger?ek milliyet?ilik bu! B?yle zamanlarda milli tak?m ruhuyla hareket etmek gerekir. Sergiledi?in bu davran??tan ?t?r? seni tebrik ederim!? dedi. Ger?ek milliyet?ilik ?zerine bir sohbet a??ld? sonra. Ambulans, i?inde hasta yerine Fenerbah?e taraftarlar? bulundu?u halde, sirenini a?m??, ???klar?n? yakm??, emniyet ?eridinden h?zla ilerliyordu. Fener mar?lar?n?n bini bir parayd? ?imdi. Bu esnada Mecidiyek?y?de Bo?az K?pr?s? yolunda trafik polisleri, fren lambas? yanmayan ancak tepe lambas?n? yakarak ve sirenini bas bas ba??rtt?rarak emniyet ?eridinden giden ambulans? durumundan ??phelenerek durdurdu. ?Kolay gelsin komserim!? diye at?larak trafik polisleriyle ileti?ime ge?mek istedi Refik. ?at?k ka?l? trafik polisi ?Fren lamban?z yanm?yor, fark?nda m?s?n?z?? dedi. Refik ?Komserim acil hasta oldu?u i?in...? derken, polis s?z?n? kesip ?Arkay? a?ar m?s?n?? diye sordu. Polis, ambulans?n arkas?n? a?t???nda g?rd??? manzara kar??s?nda ?a?k?na d?nd?: Biri sedyeye uzanm?? iki adet Fener formal? ki?i, kompetiler, bayraklar, flamalar... ?Ben burada hasta g?remiyorum...? dedi polis son derece so?uk bak??larla. Tarcan, Talat?? i?aret ederek s?r?tt?: ?Bu arkada? hasta komserim. Hasta Fenerli...?
    Mehmet ?ner
    www.evrensel.net