K?yl?n?n sa?l??? Allah?a emanet

1965 y?l?ndan beri ?evresindeki k?yler ile birlikte 3000?in ?zerinde k?yl?n?n sa?l?k hizmeti ald??? ?zmir Menemen?e ba?l? Kesikk?y Sa?l?k Oca?? kapat?ld?. Tepkiler ?zerine ?sa?l?k evi? ad?yla a??lan sa?l?k oca?? bir hem?ireye ...


1965 y?l?ndan beri ?evresindeki k?yler ile birlikte 3000?in ?zerinde k?yl?n?n sa?l?k hizmeti ald??? ?zmir Menemen?e ba?l? Kesikk?y Sa?l?k Oca?? kapat?ld?. Tepkiler ?zerine ?sa?l?k evi? ad?yla a??lan sa?l?k oca?? bir hem?ireye b?rak?larak terk edildi. Ula??m sorunu ya?ayan k?yl?ler ise bin bir zorlukla Seyrek beldesindeki sa?l?k oca??na gitmek zorunda kal?yorlar.
Aile hekimli?i uygulamas?, pilot il olarak se?ilen ?zmir?de k?rsal alanda ya?ayan insanlar?n ma?duriyetini kentlerdekine oranla ?ok daha fazla art?rd?. K?yl?ler uygulama sonras?nda sa?l?k ocaklar?n?n kapat?lmas? ?okunu ya??yorlar. Maltepe, Musabey ve ?avu? k?y? sakinleri ve tar?m i??ileri ile birlikte yakla??k 3000 ki?inin tedavi oldu?u Kesikk?y Sa?l?k Oca?? 24 y?l boyunca okul, bebek a??lar?n?n yan? s?ra, muayeneler, acil hizmetler, ?evre sa?l???, ge?ici hizmet taramalar?, ge?ici i??i taramalar? gibi sa?l?k hizmetlerine yan?t vermi?.
Aile hekimli?i uygulamas?na ge?i? ile birlikte Kesikk?y?deki sa?l?k oca??na ba?l? k?yler Menemen Aile Hekimli?i Merkezi?ne kayd?r?l?rken, Kesikk?y ise Seyrek beldesine ba?land?. Ancak Seyrek beldesi ile Kesikk?y aras?nda toplu ula??m hatt? bulunmuyor. Bu durum k?yl?lerin sa?l?k hizmetlerinden yararlanmas?n? adeta olanaks?z hale getiriyor.
Halk?n tepkisini ?nlemek i?in sa?l?k oca??nda bir tane hem?ire b?rakan Sa?l?k ?l M?d?rl???, aile hekiminin de haftada iki g?n 2 saat sa?l?k evinde hastalar? kabul? uygulamas? getirdi. 2004 y?l?nda 50 milyar? a?k?n bir yat?r?mla tadilat yap?lan ve yenilenen sa?l?k oca??n?n bu ?ekilde heba edilmesi k?yl?lerin en ?ok tepki g?sterdi?i olaylardan birisi durumunda.
Biz yapt?k devlet kapat?yor
??kan yasan?n kendilerini ?ok etkiledi?ini belirten Kesikk?y Muhtar? Nazmi Ak?n, sa?l?k oca??nda s?rekli bir pratisyen hekimin bulunmamas?na tepki g?steriyor. Seyrek Belediyesi?nin sabah 7.30?da tek otob?s ile sefer yapt???n? aktaran Ak?n, bu gidi?in d?n???n?n olmad???n? s?yledi. Ak?n, ?Halk?n oraya ?zel arac? ile gitmesi gerekiyor. Ama herkesin de ?zel arac? yok. Seyrek?teki sa?l?k oca??ndan daha donan?ml? buras?. Sa?l?k oca?? burada kalmal?, yap?lan bir hizmet ve alt yap? var ??nk?? dedi.
69 ya??ndaki Ahmet ?enol, tansiyon hastas? oldu?unu ve s?rekli ila? yazd?rmak zorunda oldu?unu belirterek, ?Biz sa?l?k oca??na geliyoruz, bak?yoruz kimse yok. ?imdi benim ta Seyrek Beldesi?ne gitmem laz?m. Giderken-gelirken yolda ?l?r?m ben. Bu uygulama vatanda??n rezilli?idir? dedi.
80 ya??ndaki Mehmet ?al???r ise ?Sa?l?k oca?? burada olmazsa ?ok k?t? olur. Hastalar gelip buradan ila? yazd?r?yorlar? dedi.
Sa?l?k oca??n?n yap?m?na ?ok emek verdiklerini ifade eden hastalardan 67 ya??ndaki Mustafa Atay da, ?Hibe yoluyla yap?lan bu binay? ?imdi kapat?yor. Rahats?zl???n tatili olmaz. K?yde sa?l?k oca??n?n olmas? ?ok iyi olur. Devletten bir kuru? para istememek ko?uluyla her ?eyimizi hallettik. ?imdi bizim eme?imizi ?ar?ur ediyorlar? ?eklinde konu?tu.
?la? yazd?rmak i?in sa?l?k oca??na gelen Perihan Kara da, ?Buradan Seyrek k?ye nas?l gidelim. Zengin adam taksi tutar gider, biz ne yapal?m? Bizi oraya att?lar, ?imdi nas?l yapaca??z bilmiyorum? ?eklinde tepkisini dile getirdi.
SES: Endi?eliyiz
SES ?zmir ?ube Ba?kan? Fahri Demirci, k?yl?lerin sa?l?k hizmeti alma ko?ullar?n?n zorla?t???n? belirtti. Haftada iki g?n birka? saat yap?lan sa?l?k hizmeti konusunda endi?eleri oldu?una de?inen Demirci, ?Aile hekimini bulmak daha da zorla?t? ?u a?amada. Her eve doktor gelecek deniyordu, gelinen noktada ise insanlar doktorun y?z?n? haftada bir iki saat g?r?yor? diye konu?tu. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net