Santral zehir sa?maya tekrar ba?lad?

Samsun?un Tekkek?y il?esinde bulunan mobil santral t?m canl?lar?n sa?l???n? tehdit ediyor. 2001 y?l?nda faaliyete ge?en santral, Samsun ve Karadeniz?de bir?ok kitle ?rg?t?, ?evre ve sa?l?k ?rg?t?n?n tepkisi ?zerine 2002 y?l?nda ...


Samsun?un Tekkek?y il?esinde bulunan mobil santral t?m canl?lar?n sa?l???n? tehdit ediyor. 2001 y?l?nda faaliyete ge?en santral, Samsun ve Karadeniz?de bir?ok kitle ?rg?t?, ?evre ve sa?l?k ?rg?t?n?n tepkisi ?zerine 2002 y?l?nda mahkeme karar? ile faaliyetleri durduruldu. Aradan ge?en 5 y?l sonra santralin 22 Temmuz se?imleri ard?ndan faaliyete ge?mesi dikkat ?ekerken, santralin ge?mi?te tart??ma konusu olan Avrupa Birli?i (AB) ve D?nya Sa?l?k ?rg?t? (WHO) normlar?na uygun olmad??? ortaya ??kt?.
Samsun?un Tekkek?y il?esinde bulunan mobil santral, 2002 y?l?nda Ankara 10. ?dare Mahkemesi?nin, ?santrallerin kamu yarar? olmad???? karar?n?n Dan??tay 10. Dairesi taraf?ndan onanmas?n?n ard?ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????n?n emriyle 22 Temmuz se?imlerinin ard?ndan tekrar ?al??maya ba?lad?. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler 30 Temmuz tarihinde bas?na yapt??? a??klamada mobil santralin yaratt??? ?evresel sorunlar?n ??z?ld???n? iddia etmi?ti.
??ED raporu al?nmad??
Temmuz ay?nda tekrar faaliyete ge?en santralin sa?l?k ?rg?tlerinin ?yasakl?? olarak g?sterdi?i ?e?itli fuel-oil yak?tlar? kullanmas? ve bacas?ndan ??kan duman?n D?nya Sa?l?k ?rg?t? (WHO) normlar?n?n ?zerinde zehirli gaz sald??? da ortaya ??kt?. Santralin ?al??maya ba?lamas? i?in ?evre Etki De?erlendirme (?ED) raporu yerine, ?evresel Durum De?erlendirme raporu (?DD) alarak faaliyet ge?mesi ak?llarda soru i?areti b?rak?rken, Samsun B?y?k?ehir Belediyesi, santral i?in ?deneme s?resi? verdi.
Mobil santralin her iki bacas?nda ??kan k?k?rtdioksit, karbonmonoksit, azotoksitler, oksijen, toz, bas?n? ve debinin baca gaz? emisyon de?erlerinin bacalara tak?l? bulunan sabit baca gaz? ?l??m cihazlar? ile online olarak internet ?zerinde 24 saat izlenebilirken, bu istasyon verilerine g?re de santralin standartlar?n ?zerinde zehirli gaz havaya sald??? g?zlendi. Santralin WHO verilerine g?re, PM10 (partik?ler madde) adl? kimyasal?n normunun 24 saatlik s?n?r de?erinin 50 mg/m3?? a?mamas? gerekirken, Mobil santralin bacas?ndan ??kan duman?n ?l??ld??? istasyonun eyl?l ay? raporuna g?re santralin ilk 8 g?nde 5 defa bu de?erin ?zerine ??kt??? g?r?ld?. Mobil santralin sa?t??? ve akci?er kanseri ba?ta olmak ?zere bir ?ok hastal??? tetikleyen partik?l madde (PM10), AB?nin belirledi?i g?nl?k s?n?r de?erlerini de a??yor. (Samsun/D?HA)
www.evrensel.net