Yeni anayasa ormanlar? talana a??yor

KESK?e ba?l? Tar?m Orkam-Sen Genel Ba?kan? Sezai Kaya, yeni anayasa tasla??yla; ?devlet ormanlar?n?n yerli ve yabanc? sermayeye a??labilece?i, ?orman? say?lmayabilecek alanlar?n kapsam?n?n ...


KESK?e ba?l? Tar?m Orkam-Sen Genel Ba?kan? Sezai Kaya, yeni anayasa tasla??yla; ?devlet ormanlar?n?n yerli ve yabanc? sermayeye a??labilece?i, ?orman? say?lmayabilecek alanlar?n kapsam?n?n geni?letilebilece?i? uyar?s?n? yapt?.
Sezai Kaya yeni anayasa tasla??n? tar?m ve tar?msal ?r?nler, ormanlar a??s?ndan de?erlendirdi. Mevcut anayasan?n 168?inci maddesindeki ?tabi servetlerin ve kaynaklar?n aranmas? ve i?letilmesi k?sm?nda devletin, arama ve i?letme hakk?n? belli s?reler i?in ger?ek ve t?zel ki?ilere devretme yetkisi?nin taslakta tamamen kald?r?larak, herkese devretmeye a??k hale getirildi?ini kaydeden Kaya, ?ormanlar?m?z ve ormanc?l???m?zla ilgili ise tamamen ya?maya neden olacak d?zenlemeler getirilmi?tir? dedi. Taslakta 131?inci maddenin kabul edilmesiyle, ?devlet ormanlar?n?n yerli ve yabanc? sermaye taraf?ndan i?letilebilece?i, ?orman? say?lmayabilecek yerlerin kapsam?n?n daha da geni?letilebilece?i, ormanlar?n tahrip edilmesine yol a?abilece?i? uyar?s? yapan Kaya, ?Ormanlar? yok edip, tar?m arazilerine ve yerle?im yerlerine d?n??t?renler affedilecek ve bu gibi yerlerin yan? s?ra orman olarak muhafazas?nda yarar g?r?lmeyen yerlerin de sat?lmas?ndan ya da kullan?m hakk?yla devredilmesinden ?ncelikle yararlanabilecekler? dedi.
Kaya, m?lkiyet karga?as?n?n artabilece?i, bu nedenle de ?orman? say?lan alanlar?n etkili y?netiminin t?m?yle olanaks?zla?aca??, toplumsal ?at??malar?n g?ndeme gelebilece?i uyar?s? yapt?. ?Orman? say?lan alanlar? tar?m arazilerine ve yerle?me yerlerine d?n??t?rme eylemlerinin ?zendirilece?ini, bunun da orman yang?nlar?n? art?rabilece?ini dile getiren Kaya, ormanlar?n i?inde ya?ayan yurtta?lar?n kalk?nd?r?lmas?na y?nelik ?al??malar?n da anayasal dayanaktan yoksun kalaca??n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net