Mahkeme de G?k?ek?e ?dur?dedi

Kentsel D?n???m Projesi kapsam?ndaki y?k?mlara ?dur? demek i?in aylard?r m?cadele eden gecekonduculara, mahkemeler g?ld?. Ankara ?dare Mahkemeleri, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?e ?dur? dedi.


Kentsel D?n???m Projesi kapsam?ndaki y?k?mlara ?dur? demek i?in aylard?r m?cadele eden gecekonduculara, mahkemeler g?ld?. Ankara ?dare Mahkemeleri, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?e ?dur? dedi.
Dikmen Vadisi?nde bir y?l? a?k?n bir s?redir, binlerce insan? soka?a atacak olan y?k?mlara kar?? m?cadele eden gecekonducular, y?k?m ekiplerini beklerlerken, yarg?dan sevindirici haber ald?. Ge?ti?imiz a?ustos ay?n?n ilk g?nlerinde 200 kadar haneye, y?k?m tebligat? g?nderilerek, 15 g?n i?inde evlerin bo?alt?lmas? istenmi?, aksi takdirde polis zoruyla y?k?m yap?laca?? belirtilmi?ti. Bunun ?zerine mahalleli, Ankara ?dare Mahkemeleri?ne, y?r?tmenin durdurulmas? istemli iptal davalar? a?m??lard?.
A??lan davalarda y?r?tmeyi durdurma karar? verilmeye ba?lanmas? ?zerine gecekonducunun y?z? g?lmeye ba?lad?.
Dikmen Vadisi halk? ad?na yap?lan yaz?l? a??klamada, ???te, sonunda hakl? sesimizi bir duyan oldu ve gerek hukuka, gerekse toplum yarar?na ayk?r? olan bu y?k?mlar hakk?nda y?r?tmenin durdurulmas? kararlar? verilmeye ba?land?? denildi. A??klamada, Vadi halk?n?n bu kararlar?n, gecekondular? hukuki k?lmad???n?n bilincinde olduklar? belirtilirken, ancak bar?nma sorununa yoksullu?un, i?sizli?in, g?vencesizli?in kol gezdi?i T?rkiye?de, ?iddet ve y?k?m i?ermeyen ??z?m bulmak gerekti?inin alt? ?izildi. Bu kararlar?n, G?k?ek?in ?iddet ve y?k?m yanl?s? tutumunun da mahkum edildi?ine dikkat ?ekilen a??klamada, ?Bizler ne saray ne de villa; ya?anabilir konut, insanca bir ya?am ve g?venli bir gelecek istiyoruz? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net