R?morklu e?itim!

Hatay?a ba?l? Aknehir beldesinde bulunan iki ilk??retim okulunun kilometrelerce uzakta olmas?, ??rencileri ma?dur ediyor. ??renciler, ara? sorunu nedeniyle 4-5 kilometre uzakl?ktaki okullar?na minib?s yerine trakt?r r?morkuyla gitmek ...


Hatay?a ba?l? Aknehir beldesinde bulunan iki ilk??retim okulunun kilometrelerce uzakta olmas?, ??rencileri ma?dur ediyor. ??renciler, ara? sorunu nedeniyle 4-5 kilometre uzakl?ktaki okullar?na minib?s yerine trakt?r r?morkuyla gitmek durumunda kal?rken, ?ocuklar?n?n ya?am?ndan endi?e ettiklerini belirten veliler, sorunun bir an ?nce ??z?lmesini istiyor.
2007-2008 e?itim ve ??retim y?l?na sorunlarla girilen Hatay??n Aknehir beldesinde ??renciler, okula gidi? geli?te b?y?k bir sorun ya??yor. Belde s?n?rlar? i?inde bulunan Atat?rk ve Aknehir ilk??retim okullar?n?n merkeze 4-5 km uzakl?kta bulunmas? nedeniyle e?itim ve ??retim ta??mal? e?itimle yap?l?yor. Ara? olarak minib?s, taksi gibi ara?lar yerine trakt?r r?morkunda seyahat etmek durumunda kalan ??renciler, b?y?k bir eziyetin ard?ndan okula var?yor.
Sorunun giderilmesi i?in yapt?klar? g?r??melerden bir sonu? alamad?klar?n? belirten Hasan S?nmez adl? veli, ?ocuklar?n?n hayat?ndan endi?e ettiklerini s?yledi. S?nmez, ?Her g?n ?ocuklar?m?z 5 kilometrelik uzakl?ktaki okula p?t p?t veya r?morklarla gidiyor. D???p hayatlar?n? kaybetmelerinden veya sakatlanmalar?ndan korkuyoruz. ?n?m?z k?? bu ?ocuklar bu durumda nas?l gidecek. Yetkililer bizi hi? duymuyor. Milli E?itim M?d?rl????ne konuyu anlatt?k ama kimse ??z?m bulmad?? ?eklinde konu?tu.
??ocuklar?m?z ma?dur?
Aknehir Belediyesi Meclis ?yesi S?leyman Meryem de 3 ?ocu?unun okula gitti?ini belirterek, ?Ya ta??mal? e?itime ge?sinler ya da, eski okulumuzu yeniden a?s?nlar. Buradaki ?ocuklar?n ?o?unun maddi durumlar? iyi de?il. ?ocuklar?m?z tehlike i?erisinde okula gidiyor. Ya bizim beldemize bir okul yaps?n devlet ya da ta??mal? e?itim sistemi kursunlar. ?u an 180 ??renci ma?dur? dedi. Daha ?nce belde sakinlerinin toplan?p bir arsa ald???n? belirten Meryem, ??yle devam etti: ?Hatay ?l Milli E?itim M?d?rl????ne bu sorunu bildirdik. Eski okulun yan?na 5 d?n?ml?k bir arsa ald?k. Aknehir Belediyesi de okulun belde i?inde olaca??na dair s?zler vermesine ra?men gittiler okulu en ?cra yere yapt?lar.? Aknehir belde sakinleri ge?ti?imiz ay belde i?inde okulun yap?lmamas?n? protesto etmek amac?yla Samanda? Kaymakaml??? ?n?nde eylem yaparak soruna dikkat ?ekmi?ti. (Hatay/D?HA)
Murat Altun?z
www.evrensel.net