G?NL?K

 • FED faiz indirmi?? Piyasalar co?mu?tu.
  Meydanlara ise ?ad?rlar kurulmu?tu.
  ?ftar vaktiydi.


  FED faiz indirmi?? Piyasalar co?mu?tu.
  Meydanlara ise ?ad?rlar kurulmu?tu.
  ?ftar vaktiydi.
  ?ad?rlar?n ?n? silme kalabal?kt?.
  Ya?l? kad?nlar, adamlar, ?oluk ?ocuk s?ra bekliyordu.
  Gazeteler, ekonomi sayfalar?n?n yazarlar??
  Televizyonda piyasa yapan piyasa yorumcular? keyifle g?l?yorlar?
  Co?an piyasalar ile?
  Y?kselen ekonominin hikmetlerini anlat?yorlard?.
  Nas?lda mutlu? Umutlu? Ve g?ler y?zl? bir ekonomi!
  ?ad?rlar?n ?n?nde ise yoksul insan kuyruklar??
  Y?zlerini sakl?yorlar?
  Piyasalar co?mu??
  Onlar co?an piyasalar?n fark?nda de?il, kendilerinden utan?yorlar!
  Kahrolas?ca yoksulluk?
  Ya?as?n piyasa adaleti!
  ??te getirdi a? insanlara da adaleti!
  New York Borsas??nda neler oldu?
  Tokya co?tu mu?
  Dovjons?da y?zler g?l?yor.
  Bo? ver d???nd???n ?eye bak; piyasalar? etkilemez ki, Ba?dat?ta her g?n y?zlerce insan ?l?yor.
  ?stanbul?da, Ankara?da; ki globalle?en d?nyadaki yerlerini ald?lar!
  ?nsanlar ise yemek kuyruklar?nda, bir tas ?orba ve bir par?a ekmek bekliyorlar!
  ***
  Bir kad?n ?ocuklar?n??
  Co?an piyasalar?n gururuyla;
  ?Kar?nlar?n?z? iyi doyurun. Biliyorsunuz eve d?n?nce bir ?ey yok? diye uyar?yor.
  Kim bilir belki de timsah gibi olamad?klar?na yan?yor.
  Oysa, bir oturu?ta yedekleri doldursalar?
  Bazen hi? yemeden i?erdeki ya?lar? yak?p ?? ay idare etmeyi becerseler?
  Piyasalar belki daha da co?ard?!
  Yan tarafta ?oluk ?ocuk bir ba?ka aile; Ayn? evden ayr? ayr? ??km??lard?!
  ??nk? hep birlikte ??k?nca, mahalleli, ?nereye?? diye soruyordu.
  ?Evde yemek yok, iftar ?ad?r?na gidiyoruz? denmeye utan?l?yordu.
  Mahalle yoksul?
  ?nsanlar cahil?
  Piyasalar?n co?tu?unu anlam?yorlard?!
  Bir ba?kas? yak?n?yordu:
  ??o?umuzun durumu b?yle? ?stanbul?un bu taraf?n? g?rm?yorlar.?
  Oysa ?stanbul?un o taraf?n?n ne ?nemi var?
  Az sonra yemekler yenecek?
  Sonra ?ad?rlara bir kez daha?
  A? ?ocuklar, yoksul kad?nlar girecek, masalarda kalan ekmek par?alar?n?, yemek art?klar?n? toplayacak?
  ?ad?rlar?n ?n?nde suratlar?n? gizleyen insanlar bekliyordu.
  Masalardan ekmek art?klar? toplan?yordu.
  Ya?l? bir kad?n, titreyen bacaklar?yla onu bu hallere d???ren? Bu ya?ta bir par?a ekme?e muhta? eden kadere lanetler okuyordu.
  Hi?birinin haberleri yoktu.
  O g?n piyasalar co?mu?tu!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net