?ngiltere?de biriken pl?tonyumla 17 bin atom bombas? yap?labilir

?ngiliz Bilim Enstit?s? Royal Society, ?ngiltere?nin, II. D?nya Sava???n?n sonunda ABD taraf?ndan Japonya?n?n Nagasaki kentine at?lan atom bombas?ndan 17 bin tane yap?labilecek miktar olan 100 tondan fazla pl?tonyum biriktirdi?i ...


?ngiliz Bilim Enstit?s? Royal Society, ?ngiltere?nin, II. D?nya Sava???n?n sonunda ABD taraf?ndan Japonya?n?n Nagasaki kentine at?lan atom bombas?ndan 17 bin tane yap?labilecek miktar olan 100 tondan fazla pl?tonyum biriktirdi?i uyar?s?nda bulundu.
Enstit?n?n ??ngiltere?nin ayr?lm?? pl?tonyumlar? i?in strateji se?enekleri? konulu raporunda, son on y?lda ikiye katlanan bu zehirli stokun, ?o?unlukla ?lkenin enerji santrallerinden ??kan kullan?lm?? uranyumun yeniden i?lenmesi sonucu birikti?i belirtilerek, var olan s?zle?meler sona erdikten sonra art?k daha fazla pl?tonyum ay?rma i?lemi yap?lmamas? gerekti?i kaydedildi.
Tedbirler al?nmal?
Bilim enstit?s?n?n raporunu haz?rlayanlardan Geoffrey Boulton, Nagasaki?yi mahveden bomban?n yap?m?nda sadece 6 kilogramdan biraz fazla pl?tonyum kullan?ld???n? belirterek, ?Bu ?ok tehlikeli maddenin yanl?? ellere ge?memesini sa?lamak i?in tedbirler almal?y?z? dedi.
Enstit?, en g?venlisinin, daha radyoaktif de olsa reakt?rden ??kan kullan?lm?? uranyumun yeniden i?lenmemesi oldu?unu kaydetti. Raporda, kullan?lm?? yak?t?n daha radyoaktif oldu?u ve bu y?zden kullan?lmas?n?n pl?tonyumdan daha zor oldu?u ve n?kleer silahlarda kullan?m?n?n ilk ?nce yeniden i?lenmesi gerekti?inden daha g?? oldu?u ifade edildi.
Nas?l elde ediliyor?
N?kleer silahlarda ve n?kleer reakt?rlerde yak?t olarak kullan?lan ?nemli bir uranyum ?tesi element olan ve bilinen en radyotoksik maddelerden biri olan pl?tonyum, n?kleer santrallerde kullan?lm?? uranyumun yeniden kullan?m i?in yeniden i?lenmesiyle elde ediliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net