??denek faizleri ne olacak??

2007?2008 E?itim-??retim Y?l? i?in ??retmenlere ?denmesi gereken ??retim y?l?na haz?rl?k ?dene?inin, bakanl???n 14.09.2007 tarihinde ?denmesine d?n?k genelgesine ra?men halen ?denmemesi, kafalarda mal m?d?rl?klerince ...


2007?2008 E?itim-??retim Y?l? i?in ??retmenlere ?denmesi gereken ??retim y?l?na haz?rl?k ?dene?inin, bakanl???n 14.09.2007 tarihinde ?denmesine d?n?k genelgesine ra?men halen ?denmemesi, kafalarda mal m?d?rl?klerince bankalarda tutulan bu devasa paran?n nemas?n?n ne olaca?? sorusunu uyand?rd?.
Konu ile ilgili bir a??klama yapan E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, Milli E?itim Bakanl??? Strateji Geli?tirme Ba?kanl??? taraf?ndan t?m ?l Milli E?itim m?d?rl?klerine, ??retim y?l?na haz?rl?k ?dene?i olarak ??retmenlere verilmesi gereken paran?n ?denmesi gereken g?n?n ?zerinden 6 g?n ge?mi? olmas?na ra?men ?denmemesinin, ??retmenler aras?nda huzursuzluk yaratt???n? dile getirdi. T?rkiye genelinde bir?ok ilde bu ?demenin yap?lmad???n? ??rendiklerini aktaran Bo?a, ?Bu durumun bir an ?nce a???a ??kar?lmas?n? ve zaman ge?irmeksizin bu paralar?n bekletildikleri g?n i?in faizleri de dahil olmak ?zere ?denmesini talep ediyoruz? diye konu?tu. Ayr?ca ge?en y?la oranla y?zde 6.5 oran?nda art?r?lan bu ?dene?in neye g?re hesap edildi?inin anla??l?r olmad???n? belirten Bo?a, ?Kamuda ?al??an i??i ve memurlar aras?nda en d???k ?cretlerle ?al??an e?itim ?al??anlar?n?n ?cretlerindeki reel kayb?n y?zde 17?leri buldu?u bir ortamda, y?zde 6.5?lik art?? d???nd?r?c?d?r? dedi.
Bo?a, ??dene?in en az bir maa? tutar?nda, Milli E?itim, ?niversite ve YURTKUR ?al??anlar?n?n t?m? dahil olmak ?zere, b?t?n e?itim ?al??anlar?na ?denmesini talep ediyoruz? ?eklinde konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net