Fotoğraf: Evrensel

SU

 • Sanki elinde ???ktan bir g?l demeti, upuzun kurulmu? kitap stand?ndan gelip ge?enlere ???ktan bir g?l uzat?p veriyordu?
  Ar? gibi, gelenlerle stand?n arkas?ndaki ta?lara oturup uzun uzun ...


  Sanki elinde ???ktan bir g?l demeti, upuzun kurulmu? kitap stand?ndan gelip ge?enlere ???ktan bir g?l uzat?p veriyordu?
  Ar? gibi, gelenlerle stand?n arkas?ndaki ta?lara oturup uzun uzun s?yle?iyordu..
  ?ocuklar en ?ok ilgi alan?nda, onlarla s?yle?irken en ?ok kitap okuman?n yararlar?n? anlat?yor, onlar?n sa?lar?n? ok?uyor ve ??u kitaplar? mutlak okumal?s?n?z? diyordu..
  Yer Didim, mekan, bir kitap stand?, bahse konu insan emekli edebiyat ??retmeni Hayri Kandemir. Y?llard?r Didim?de ya??yor. Y?llarca bir kitabevini i?letmi?. O y?llar 12 Eyl?l?l? bask? y?llar? ?devrimci m?zik ve kitaplarla gen?lerin u?rak yeri oldum, t?rl? bask?lar g?rd?m y?lmad?m, paras? olmayan gen?lere, okurlara paras?z kitaplar verdim, daima zarar?na ?al??t?m, emlakc?l?k yapsayd?m defalarca k??eyi d?nerdim? diyor. ?Bana Almanc?lar milyarlar teklif ettiler, bizim i?imizin ba??nda ol dediler, kabul etmedim. Hi?bir meslek kitaplar kadar yak?n olmad? bana, onlar?n verdi?i hazz? hi?bir i?ten alamazd?m. Sonra yava? yava? imza g?nleri d?zenledim, kimleri getirmedim ki Didim?e: Muzaffer ?zg?, Can Y?cel, Necati Cumal?, Ahmet Telli, Ataol Behramo?lu, Nihat Behram, Do?an C?celo?lu, Hidayet Karaku?, Ay?e Kulin, Buket Uzuner, Nalan Tunta?, R?za Zelyut, Cezmi Ers?z
  ?
  ?mkans?zl?lar i?inde de olsa bu imkans?zl?klar? ya?arken maddi hi?bir deste?im olmasada burada bilin?li gen?lerin coskusuyla hepsini konuk ettim?.
  G?zel an?lar?da biriktirmi? sevgili Hayri Kandemir, duygulanarak anlat?yor ?Can Baba konu?umdu bir seferinde, imzas? ve etkinli?i oldu, gece ge? vakit kald??? otele g?t?rd?k.
  Asans?re bindik, Can Baba asans?rde sigara yakt?, gen? bir k?z ?ama baba dedi asans?rde sigara i?mek yasak.? Can Baba dedi ki davudi sesiyle ?K?z?m ben yasaklar? delmeyi ?ok severim??
  Yine bir imza g?n?nde Muzaffer ?zg? konu?um idi. Bir ?ocuk kitaplara bakt? bakt? ve babas?na bir kitap almas? i?in ?srar etti. Baba kararl?, ?ocu?un elinden tuttu biraz da ?eki?tirerek y?r?d? gittiler. Biraz sonra Muzaffer ?zg?, aceleyle kalk?p baba o?lun arkalar?ndan ko?tu, kitab? ?ocu?a hediyemdir diyerek verdi ve tekrar imzaya devam etti.?
  Yaz, k?? Didim?de ya??yor Hayri Kandemir. Sanki bir g?l bah?esi var, gen?lerle ?ocuklarla ayd?nlarla, yazarlarla i? i?e? Halk?m?z?n ayd?nlanmas? gerek diyor ve bir ar? gibi s?rekli ?al???yor ve ko?turuyor. Kitaplar?n ?????na a????m diyor.
  ??nki sevgili Hayri Kandemir?in g?zleri g?rm?yor.
  Derin bir sayg? duydum bu g?zel insana, bu sevgili g?l sat?c?s?na?

  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net