Bush?tan Nasdaq sat???na engel

ABD Ba?kan? George Bush, Dubaili bir ?irketin New York?taki Nasdaq borsas?n?n bir k?sm?n? sat?n alma giri?imine ???phe?yle yakla?arak ?erh koydu. Ge?en senelerde yine Dubaili bir ?irketin Amerikan liman i?letmelerini sat?n...


ABD Ba?kan? George Bush, Dubaili bir ?irketin New York?taki Nasdaq borsas?n?n bir k?sm?n? sat?n alma giri?imine ???phe?yle yakla?arak ?erh koydu. Ge?en senelerde yine Dubaili bir ?irketin Amerikan liman i?letmelerini sat?n almas?na da kar?? ??kan Bush, anla?man?n ?ulusal g?venlik a??s?ndan zaaf yarat?p yaratmayaca??n?? inceleyeceklerini s?yledi. Bush, ??ok y?nl? uluslararas? bir anla?man?n par?as?? olarak a??klanan plan?, yeni bir yasa ?er?evesinde de?erlendireceklerini ifade etti.
S?z konusu yasa, ?nemli Amerikan ?irket ve mallar?n?n kimi yabanc? yat?r?mc?lara sat?lmas?n?n do?urabilece?i riskleri inceleme amac?yla haz?rlanm??t?. Dubai borsas? Borse Dubai, elektronik borsa Nasdaq??n y?zde 20 hissesini almaya ?al???yor.
Londra?dan izin ??kt?
Katar ise ?nceki g?n Londra borsas?n?n y?zde 20?sini sat?n ald?. Son ?? y?l i?inde farkl? ?irketler 4 kez Londra borsas?n? almaya ?al??m??, bu giri?imler sonu?suz kalm??t?. Londra borsas?n?n de?eri 6 milyar dolar civar?nda.
Dubai borsas? Borse Dubai ile Nasdaq aras?nda var?lan karma??k anla?ma, Londra borsas?n? da ilgilendiriyor. Zira Borse Dubai, Nasdaq??n Londra borsas?ndaki y?zde 28 hissesini devrald?. Anla?ma uyar?nca Dubai borsas?, baz? Kuzey Avrupa borsalar?n? i?leten OMX ?irketini d?rt milyar dolara sat?n alacak. Ancak Dubai borsas?, bu ?irketteki t?m hisselerini Nasdaq?a devredecek. Bunun kar??l???nda da Dubai borsas?, Nasdaq??n y?zde 20?sine sahip olacak. Dubai borsas? ayr?ca, Nasdaq??n Londra borsas?ndaki hisselerinin y?zde 28?ini devralacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net