?srail?in g?z? Suriye s?n?r?nda

Gazze ?eridi?ni ?d??man topra??? ilan eden ?srail, bir yandan Gazze?ye olas? operasyonu tart???rken di?er yandansa Suriye s?n?r?n? g?zetliyor.?srail medyas?nda yer alan haberlere g?re ?srail?in, ge?en haftalarda hava ...


Gazze ?eridi?ni ?d??man topra??? ilan eden ?srail, bir yandan Gazze?ye olas? operasyonu tart???rken di?er yandansa Suriye s?n?r?n? g?zetliyor.
?srail medyas?nda yer alan haberlere g?re ?srail?in, ge?en haftalarda hava sahas?n? ihlal etti?i Suriye?nin, bu tacize kar??l?k verece?i endi?esiyle kuzey s?n?r?ndaki alarm durumunu y?kseltti?i ??renildi. ?srail ordu radyosu ise ?srail?in Suriye?den ilhak etti?i Golan Tepeleri?ndeki alarm seviyesinin ge?en seneye oranla ?daha y?ksek? oldu?unu duyurdu.
ABD?yle istihbarat payla??m?
?te yandan ABD?li Washington Post gazetesi ise ?srail?in son tacizine ili?kin olarak ortaya at?lan iddialardan biri olan ?Suriye-Kuzey Kore n?kleer ili?kisi? istihbarat?n?n ABD?ye ?srail taraf?ndan verildi?ini ileri s?rd?. Son iddia, ?srail?in Suriye?de n?kleer tesisleri hedef ald??? iddialar?n?n ard?ndan geldi.
?srail?in, s?z konusu iddiay? yaz?n Bush y?netimiyle payla?t???n? belirten gazete, ??srail, Kuzey Koreli n?kleer personelin yaz?n Suriye?de oldu?unu Bush y?netimine iletti. Durumdan olduk?a tedirgin olan ABD, duruma hemen m?dahale edilmesine kar?? ??kt?. ??nk? bunun, Pyongyang??n ABD ile y?r?tt??? n?kleer silahlardan ar?nma m?zakerelerine zarar verece?ini d???n?yordu? diye yazd?.
?srail?in, istihbarat?n? uydu g?r?nt?lerine dayand?rd???n? ve bu g?r?nt?lerin de net olmad???n? belirten Post, ??srail u?aklar?, Suriye hava sahas?n? gece yar?s? ihlal etti, ??nk? olas? zarar? minimize etmek amac?ndayd?lar? ifadelerini kulland?. ?srail?in Suriye?ye y?nelik son tacizinin, Suriye?deki n?kleer tesisleri hedef ald??? iddias?n?, ilk kez ortaya Post atm??t?.
Pyongyang?da kritik g?r??me
Di?er taraftan Kuzey Kore ile Suriye aras?nda, iki ?lkenin n?kleer silah program? alan?nda i?birli?i yapt??? iddialar?n?n ??kt??? bu d?nemde, ba?kent Pyongyang?da ?st d?zey g?r??meler yap?ld??? bildirildi.
KCNA ajans?, g?r??melerin, ???iler Partisi Merkez Komisyonu Sekreteri Choe Tae Bok ile Suriye?nin Baas Arap Sosyalist Partisi yetkilisi Said E. Davud aras?nda yap?ld???n? duyurdu. G?r??mede dostluk ili?kilerinin ve i?birli?inin geli?tirilmesi ve di?er konular ele al?nd?.
Pyongyang ve ?am, Kuzey Kore?nin Suriye?ye n?kleer yard?m sa?lad???na ili?kin iddialar? reddediyor. (DI? HABERLER)

Gazze?ye atanan Fetihliler istifa etti

Filistin?de Hamas ile El Fetih b?l?nmesini ?srail ile birlikte derinle?tirmeye ?al??an ABD Ba?kan? George Bush?un, gelecek hafta New York?taki BM Genel Kurulu toplant?lar? s?ras?nda Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile g?r??meyi planlad??? ??renilirken, Filistin lideri Mahmud Abbas??n, Hamas??n kontrol? ele ge?irdi?i Gazze?de El Fetih?in ?yeniden ?rg?tlenmesi? i?in atad??? El Fetih yetkililerinin ?nemli b?l?m?n?n istifa etti?i bildirildi.
Hamas g??lerinin 3 ay ?nce El Fetih ile ?iddetli ?at??malar?n ard?ndan kontrol? tamamen ele ge?irdi?i Gazze?ye atanan El Fetih yetkililerinin istifas?n?n, Abbas liderli?indeki Fetih i?indeki b?l?nmelere ve Gazze?de Fetih kontrol?n?n yeniden sa?lanmas?na y?nelik zorluklara i?aret etti?i belirtiliyor.
8 yetkili istifa etti
El Fetih yetkililerin a??klamalar?na g?re, Abbas??n Gazze?ye El Fetih?i temsil i?in Zekeriya El Agha ba?kanl???nda atad??? 10 ki?ilik komiteden El Agha dahil 8 ki?inin, bu hafta Abbas?a istifas?n? sundu?unu kaydetti.
Bir El Fetih yetkilisi, istifalar?n, Abbas??n Bat? ?eria?da kurdurdu?u yeni h?k?metin, Gazze ?eridi?ndeki El Fetih a??rl?kl? 10 binden fazla g?venlik g?revlisinin maa?lar?n? ?dememesini protesto amac?yla sunuldu?unu s?yledi.
Bu arada ?srail?in, Bat? ?eria?ya ba?l? Nablus kentine d?n sabah operasyon d?zenledi?i ve 46 Filistinliyi tutuklad??? ??renildi.
Tutuklanan Filistinliler aras?nda Hamas??n Nablus lideri Niyad ?kriat??n da oldu?u ifade edildi. (DI? HABERLER)

BM: Bat? ?eria?da kontrol noktalar? artt?

?srail?in, Bat? ?eria?da kurdu?u hareketli ve sabit ?kontrol? noktalar?na yenilerinin eklendi?i bildirildi. BM?den edinilen bilgiye g?re ?srail?in kontrol noktalar?n? 40 adet daha art?rarak, 572?ye ??kard??? belirtildi. BM, Filistinlilerin hayat?n? zindana ?eviren bu noktalar?n, ?srail?in ABD ve Filistin Ulusal Y?netimi?ne verdi?i s?ze ra?men art?rd???n? da vurgulad?.
Bat? ?eria?da askersiz 476, askerli 96 kontrol noktas? var. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net