Rahiplerin y?r?y??? 4. g?n?nde de s?rd?

Son haftalarda demokrasi talep eden eylemlere sahne olan Myanmar?da (Burma) rahiplerin, askeri cuntaya kar?? ba?latt?klar? sessiz protesto y?r?y??leri d?n d?rd?nc? g?n?ne girdi.


Son haftalarda demokrasi talep eden eylemlere sahne olan Myanmar?da (Burma) rahiplerin, askeri cuntaya kar?? ba?latt?klar? sessiz protesto y?r?y??leri d?n d?rd?nc? g?n?ne girdi.
Binlerce rahip, bu kez de Yangon?un d?? kesimlerindeki Yankin?den ?lkenin en ?nemli dini mekanlar?ndan Shwedagon Tap?na???na do?ru y?r?y??e ge?ti. Rahiplerin askeri cunta protestosuna sa?anak ya??? dahi engel olamad?. ?nceki g?n de ?lkenin en ulu tap?na?? say?lan Shwedagon?da toplanan 1000 kadar rahip, Sule Tap?na???na y?r?m??t?.
Rahiplerin eylemi, Myanmar?da benzin fiyatlar?n?n y?kselmesi y?z?nden 1 ay ?nce ba?layan demokrasi eylemlerine yeni bir canl?l?k kazand?r?yor. ABD?deki Georgetown ?niversitesi Myanmar uzmanlar?ndan David Steinberg, ?Eylemlere rahiplerin kat?l?m? ciddi bir y?kseli?in i?areti. Bu, ekonomik ho?nutsuzluk kadar siyasi ho?nutsuzlu?un da artt???n? g?steriyor? diye konu?tu.
Manast?rlar, 1988?de cuntaya kar?? ba?lat?lan kitle ayaklanmas?nda da ?nemli rol oynam??t?. ?nceki hafta Pakkou?da yap?lan rahiplerin protesto y?r?y???nde ordunun uyar? ate?i a?mas? ve baz? rahipleri tartaklamas?, ?lkede tepkilere neden olmu?tu. Rahipler, cuntay? protesto etmek i?in askerlerle ve asker akrabalar?yla g?r??m?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net