?in ile Tayvan??n me?ale anla?mazl???

?in?le Tayvan aras?ndaki m?zakerelerden sonu? ??kmad??? i?in olimpiyat me?alesi Tayvan?dan ge?irilemeyecek.
Taipei?de resmi yetkililerden al?nan bilgiye g?re, bir ay? a?k?n s?redir...


?in?le Tayvan aras?ndaki m?zakerelerden sonu? ??kmad??? i?in olimpiyat me?alesi Tayvan?dan ge?irilemeyecek.
Taipei?de resmi yetkililerden al?nan bilgiye g?re, bir ay? a?k?n s?redir ?in?le yap?lan m?zakereler sonu?suz kald?. Tayvanl? yetkililer, bu durumun ?z?c? oldu?unu belirtti.
M?zakerelerin, bayrak ve milli mar? gibi ulusal sembollerin kullan?m? konusunda ??kmaza girdi?i kaydedildi. ?in taraf?, sadece uluslararas? olimpiyat komitesinin kabul etti?i sembollerin kullan?lmas?n? istiyordu, bu da Tayvan bayra?? ve mar??n?n fiilen devre d??? kalmas? anlam?na geliyordu.
Pekin y?netimi, 1949?da ba??ms?zl???n? ilan eden Tayvan?? ?in?in par?as? saymaya devam ediyor.
2008 Pekin oyunlar? 8 A?ustos?ta ba?layacak. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net