?stanbul?a yeni k?lt?r merkezi

Marmara ?niversitesi G?zel Sanatlar Fak?ltesi 50?nci y?l?n? ulusal ve uluslararas? etkinliklerle kutluyor. Fak?ltenin kullan?m?na verilen ?sk?dar Valide-i Atik K?lliyesi?nde per?embe g?n? d?zenlenen bas?n toplant?s?nda ...


Marmara ?niversitesi G?zel Sanatlar Fak?ltesi 50?nci y?l?n? ulusal ve uluslararas? etkinliklerle kutluyor. Fak?ltenin kullan?m?na verilen ?sk?dar Valide-i Atik K?lliyesi?nde per?embe g?n? d?zenlenen bas?n toplant?s?nda etkinliklerle ilgili bilgi veren Dekan Prof. Nazan Erkmen, ?50 y?l 50 etkinlik? parolas?yla hareket ettiklerini s?yledi. 2008 y?l?n?n Haziran ay?na kadar s?recek olan etkinlikler kapsam?nda onlarca sergi, panel, defile ve g?steri, sanatseverlerle bulu?acak.
26 May?s?ta yap?lan ?Mezunlar G?n?? etkinli?iyle programlar?n?n ba?layaca??n? belirten Erkmen, ?S?rekli olarak kendini yenileyen, ?o?alan, ?retimi ile ?lke ?ap?nda ve uluslararas? alanda sesini duyuran, ?imdiye kadar mezun etti?i 4981 mezunu ile ?lkesi i?in bir gurur kayna?? olan bir fak?lteyiz. Marmara ?niversitesi G?zel Sanatlar Fak?ltesi, her ge?en g?n ba?ar? grafi?ini y?kseltmektedir? dedi. Erkmen, Valide-i Atik K?lliyesi?nin fak?lteye kazand?r?lmas?n? birinci hedefi olarak belirtti. K?lliyede yap?lacak sanat etkinliklerini hayal etmenin bile ?m?thi?? oldu?unu s?yleyen Erkmen?in hayali, ileride G?zel Sanatlar Fak?ltesi?nin ?niversiteye d?n??mesi.
Fak?lte, ayn? zamanda Avrupa Birli?i?nin en ?nemli kurumlar?n?n yer ald??? AIAS (Uluslararas? Ba??ms?z Sanat ve Tasar?m Kurumlar?) birli?inin de ?yesi. Erkmen bu konuya ili?kin ??yle konu?tu: ?Bu hepimiz a??s?ndan bir gurur kayna??. D?nyada e?i benzeri olmayan ve ge?en y?l d?rd?nc?s? yap?lan ??renci Trienali?ne d?nyan?n de?i?ik yerlerinden, 35 ?lkeden 365 ??renci ve 78 ??retim ?yesi kat?ld?. 2006-2007 E?itim Y?l??nda Erasmus-Socrates program? ile yurtd???na e?itime giden 30 ??rencimiz, daha okul y?llar?nda uluslararas? deneyim kazand?. T?m bunlar, fak?ltemizin art?k T?rkiye s?n?rlar?n? a?t???n? ve uluslararas? alanda sayg?n bir kurum haline geldi?ini g?steriyor.?
Sokak ?ocuklar?na e?itim
50. y?l kutlamalar? kapsam?nda Ac?badem Kamp?s??n?n fiziki ?artlar? tamamen de?i?tirildi. ?n?m?zdeki e?itim y?l?nda da Valide-i Atik K?lliyesi?nde M?zik ve Animasyon olmak ?zere iki yeni b?l?m a??lacak. Erkmen?in verdi?i bilgiye g?re Cem Mansur?un ba?kanl???nda kurulacak m?zik b?l?m?nde, kimsesiz ya da sokak ?ocuklar?na y?nelik de sosyal sorumluluk projeleri hayata ge?irilecek. M?zik B?l?m?, ?ocuk Esirgeme yurtlar? ve sokak ?ocuklar?ndan ??renci se?erek b?y?k bir ?ocuk orkestras? kurmay? ama?l?yor. Ayr?ca su?lu ?ocuklar?n e?itilmesine katk?da bulunmak da ama?lar aras?nda yer al?yor. Se?ilen ?ocuklar?n e?itim s?releri boyunca birer velilerinin olmas?, onlar taraf?ndan desteklenmesi planlan?yor.
Erkmen, restorasyon i?in t?m sanatseverleri yard?ma ?a??rarak, ?Buras? Anadolu Yakas??n?n yeni k?lt?r merkezi olmaya aday? dedi. Bas?n toplant?s?n?n ard?ndan topluca Mimar Sinan??n yapt??? 19 d?n?m arazi ?zerine kurulu Valide-i Atik K?lliyesi gezildi. (?stanbul/EVRENSEL)
Bilgi i?in: http://gsf.marmara.edu.tr/giris.html

G?zel Sanatlar fak?lteleri bulu?uyor

50?nci kurulu? y?ld?n?m? etkinlikleri ?er?evesinde Marmara ?niversitesi G?zel Sanatlar Fak?ltesi, sanat e?itimine yeni soluklar getirmek amac?yla T?rkiye?deki t?m ?niversitelerin g?zel sanatlar fak?ltelerini ?G?zel Sanatlar Fak?lteleri Bulu?ma Sergisi? ile bir araya getiriyor.
Sergi, g?n?m?z sanat e?itiminde ileti?imin ?nemi konusunda bir sorunsal? ortaya koyarken, etkile?imin ve rekabetin e?itim kalitesinde yaratt??? olumlu sinerjiyi ortaya ??kar?yor. Fak?ltelerin e?itim kadrolar?n?n eserlerinden olu?an ve ulusal ?apta ger?ekle?tirilen Bulu?ma Sergisi, 25 Eyl?l-25 Ekim tarihleri aras?nda Be?ikta? Mustafa Kemal K?lt?r Merkezi?nde ziyaret edilebilir.
www.evrensel.net