TPAO i??ileri kadro istiyor

T?rkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? (TPAO), Arama Daire Ba?kanl????na ba?l? Jeofizik Operasyonlar M?d?rl????nde ?al??an 213 ge?ici i??iye, yasaya ra?men kadro vermeyerek yasay? ?i?niyor.


T?rkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? (TPAO), Arama Daire Ba?kanl????na ba?l? Jeofizik Operasyonlar M?d?rl????nde ?al??an 213 ge?ici i??iye, yasaya ra?men kadro vermeyerek yasay? ?i?niyor. ???ilere kadro vermeyen TPAO i?vereni ?d?nemsel s?rekli i??i? modeli dayatarak, i??ileri y?l?n 8 ay? ?al??ma, 4 ay ?cretsiz izin i?eren s?zle?me imzalamaya zorluyor.
AKP H?k?meti, se?imler ?ncesinde ??kard??? 5620 say?l? Yasa ile kamu kurumlar?nda 2006 y?l? i?inde 6 ay ve daha fazla s?relerle ge?ici i??i olarak ?al??an i??ilere kadro verdi. Bu yasa ile i? mevzuat?ndan ?ge?ici i??ilik? kald?r?l?rken, kurumlara i??ileri 6 ay i?erisinde kadroya ge?irmeleri zorunlulu?u getirdi. TPAO ise yasan?n bu zorunlu h?km?ne ra?men ?al??t?rd??? ge?ici i??ilere kadro vermedi?i gibi, ?d?nemsel s?rekli i??i? ad? alt?nda yeni bir ge?ici i??ilik dayat?yor. Petrol-?? Sendikas? Ankara ?ubesi?nin ?rg?tl? oldu?u, TPAO Arama Daire Ba?kanl????na ba?l? Jeofizik Operasyonlar M?d?rl????nde, Sismik 1, Sismik 2, Gravite ve Jeoloji ekiplerinde ?al??an i??iler haklar?n?n gasp edilmesine tepkili.
8 ay ?al??ma, 4 ay ?cretsiz izin
Petrol-?? Ankara ?ubesi Ba?kan? Mustafa ?zgen, merkezi Ankara G?lba???nda olan Jeofizik Operasyonlar M?d?rl????nde ?al??an 213 i??inin petrol aramada ilk et?t, saha ?al??mas?n? yapt?klar?n?, kadroya ge?irilmeleri gerekirken TPAO i?vereninin yasad??? davranarak, kadroyu vermedi?ini dile getirdi. TPAO y?neticilerinin, ?arazi ve iklim ko?ullar?? gerek?esiyle i??ileri ?d?nemsel s?rekli i??i? ad? alt?nda 8 ay ?al??t?r?p, 4 ay da ?cretsiz izne g?ndermek istediklerini belirten ?zgen, ?Yasa 6 ay ve ?zerinde ?al??an ge?ici i??ilerin kadroya al?nmas?n? zorunlu k?l?p, ge?ici i??ili?i de t?m?yle ortadan kald?r?yor. Oysa TPAO y?netimi ge?ici i??ili?i kald?rmak bir yana, ?al??ma hayat?na yeni bir ?al??ma modeli getirmek istiyor? dedi. TPAO y?netiminin ?yeni bir ge?ici i??ilik? yaratmak istedi?ine dikkat ?eken ?zgen, ?TPAO?nun bu uygulamas? yasad???d?r. Ge?ici i??ilik ba?ka adla uygulanmak isteniyor? diye konu?tu.
Burada 213 i??inin ciddi bir ma?duriyetinin s?z konusu oldu?unu belirten ?zgen, halen Ad?yaman ili Kahta il?esi Narince beldesinde g?rev yapan Sismik 1 ve Sismik 2 ekibinin 14 Eyl?l g?n? saat 05.00 ile 07.00 aras?nda i?e ge? ba?layarak bu uygulamay? protesto etti?ini s?yledi. G?n boyunca da i? yava?latman?n yap?ld???n? aktaran ?zgen, m?cadeleyi hukuksal alanda da s?rd?receklerini s?yledi.
?ad?rda ya??yorlar
Sismik 1 ve Sismik 2 ekibinin Ad?yaman?da, Gravite ekibinin Ni?de?de, Jeoloji ekibinin de Antalya Side ve A?va?da g?rev yapt???n? belirten ?zgen, y?l?n 8 ay?n? arazi ko?ullar?nda, her t?rl? zorluk i?inde ?al??arak ge?iren bu i??ilerin kadroyu alamamalar?n?n haks?zl?k oldu?unu s?yledi. ??lerinde 5 y?ll?k da 20-25 y?ll?k i??ilerin de bulundu?unu belirten ?zgen, ????ilerimizin her an yerleri de?i?ebiliyor. Kamplarda ?ad?rlarda ya??yorlar. Her t?rl? arazi ve hava ko?ullar?nda ?al??an i??ilerimiz ailelerinden de uzak kal?yorlar. Okullar a??l?p herkes ?ocuklar?n?n yan?nda iken bu i??ilerimiz ?ocuklar?n?n okula gidi?ini bile g?remiyor. B?t?n bu zor ko?ullarda i?lerini en iyi ?ekilde yapmaya ?al??an i??ilerimiz b?y?k bir ma?duriyet ya??yor? diye konu?tu. Sezon bitip i??iler Ankara?ya d?nd???nde i?i paydos etmeyeceklerini, i?e gidip gelmeye devam edeceklerini belirten ?zgen, TPAO y?netiminin s?zle?me dayatmas?na kar?? hukuki yola da ba?vuracaklar?n? ve kadrolar?n? alana kadar m?cadeleyi s?rd?receklerini s?yledi.
Sendikan?n, TPAO Genel M?d?rl????ne yazd???, haks?zl???n giderilerek i??ilere kadro verilmesini talep eden yaz?ya kar?? TPAO Genel M?d?rl??? ise, ?s?rekli i??i kadrolar?nda istihdam?n ancak, ?D?nemsel S?rekli ???i? modeliyle m?mk?n olabilece?i? yan?t?n? verdi. Yaz?da, bu modelin, ge?ici i??ilere, her y?l ayn? s?re ile istihdam garantisi sa?lad??? vurgulan?rken, bu s?renin 8 ay oldu?u, 4 ay?n da ?cretsiz izinde ge?ece?i belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)

?D?nemsel S?rekli ???i? s?zle?mesi

TPAO?nun i??ilerin imzalamalar?n? zorunlu k?ld???, 11 maddelik ?d?nemsellik arzeden s?rekli i? s?zle?mesi? ba?l?kl? s?zle?menin 4??nc? maddesi, i??ilerin y?lda 8 ay s?re ile ?al??abileceklerini d?zenliyor. S?zle?menin 4??nc? maddesi ??yle: ???in mahiyeti d?nemsel nitelikte olup bu s?zle?me d?nemsel s?rekli i??inin i?e ba?layaca?? tarihten itibaren ge?erli olacak ve her y?l 8 ay s?recektir. Bu s?re sonunda d?nemsel s?rekli i??inin dahil oldu?u ekibin i?i bitti?i takdirde, bu s?zle?me yeni d?neme kadar ask?da kalacakt?r. Bu s?zle?menin 2007 y?l?ndaki ilk uygulamas?nda bu maddede yer alan 8 ayl?k s?re, d?nemsel s?rekli i??inin ge?ici i??i olarak ?al??t??? s?re dikkate al?narak, 4 ay 5 g?n olarak uygulanacakt?r.?
Sultan ?zer
www.evrensel.net