Radyoloji ?al??anlar? tehlikede

SES ?zmir ?ubesi, radyoloji alan?nda i? g?venli?i ?nlemleri al?nmadan yap?lacak de?i?ikliklerin ?al??anlar?n?n sa?l???n? tehlikeye att???n? bildirdi. Radyoloji ?al??anlar?n?n ?al??ma s?relerinin 5 saatten 7.5 saate ??kart?lmas? ...


SES ?zmir ?ubesi, radyoloji alan?nda i? g?venli?i ?nlemleri al?nmadan yap?lacak de?i?ikliklerin ?al??anlar?n?n sa?l???n? tehlikeye att???n? bildirdi. Radyoloji ?al??anlar?n?n ?al??ma s?relerinin 5 saatten 7.5 saate ??kart?lmas? ve 30 g?nl?k ?ua izinleri i?in birim sorumlular?n?n yetkilendirilmesine tepki g?steren ?ube, yasalar?n sa?l?k ?rg?tlerinin g?r??leri do?rultusunda yeniden d?zenlenmesini istedi.
Standartlara uygun de?il
Ege ?niversitesi poliklinikleri ?n?nde radyoloji ?al??anlar?n?n da kat?l?m?yla yap?lan bas?n a??klamas?nda konu?an SES ?zmir ?ube Ba?kan? Fahri Demirci, T?rkiye?deki radyoloji ?nitelerinin standartlara uygun olmad???n? ve sa?l?k emek?ilerinin bir?ok hastal?kla y?z y?ze ?al??t???na dikkat ?ekti.
Radyoloji ?nitelerinin bir b?l?m?n?n ka?ak oldu?unu kaydeden Demirci, ?Radyoloji ?nitelerinin bir k?sm? ?evre ve insan sa?l??? a??s?ndan uygun olmayan, izolasyonu yetersiz mekanlard?r. Bu sa?l?ks?z ko?ullarda ?al??t??? i?in hastaland??? belgelenmi?, kanser nedeniyle hayat?n? kaybetmi? bir?ok arkada??m?z vard?r? dedi.
Sa?l?k Bakan? Cahit Aral?? aratm?yor
Avrupa ?lkelerinin bir k?sm?nda da bu alanda ?al??ma s?resinin 7.5 saat oldu?unu ifade eden Fahri Demirci, ?Ama o ?lkelerde personel g?nde 15-20 ?ekim yaparken bu rakam ?lkemizde 70-100 civar?ndad?r.
Sa?l?k Bakan? Recep Akda? bu yasa de?i?iklikleri ile ?ernobil d?neminde televizyonlarda ?ay i?en Cahit Aral?? aratm?yor? diye konu?tu. (?zmir/EVRENSEL)

?Tam g?n de?il g?venceli ?al??ma!?
SES, Sa?l?k Bakan? Recep Akda???n g?ndeme getirdi?i hekimlerin tam g?n ?al??t?r?lmas? uygulamas?n?n kabul edilemez oldu?unu a??klad?. A??klamada, Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasar?s? ile hastanelerin birle?tirilerek birlik haline getirilmesi ve t?m y?k?ml?l?klerin olu?turulan y?netim kurullar? taraf?ndan ?stlenilerek i?letilmesinin ?ng?r?ld??? aktar?larak, y?neticiler aras?nda ticaret odas? temsilcisi bulunurken, sa?l?k alan?ndaki meslek ?rg?t? ve sendikalardan kimsenin bulunmamas? ele?tirildi. Baz? yabanc? ?lkelerde denenen ??zerkle?tirmenin?, ?al??anlar?n i?ten ??kar?lmas?yla ba?lay?p, yoksullar?n hastanelerden d??lanmas?yla devam etti?ine dikkat ?ekilen a??klamada, ?tam g?n? uygulamas?n?n ise hastanelerin ?zelle?tirilmesi ve ithal hekim ?al??t?rman?n bir arac? oldu?u vurguland?. A??klamada, her 100 ki?iden 26?s?n?n yoksul oldu?u T?rkiye?de, yoksullar?n bu projeler ile sa?l?k hizmetinden yoksun kalaca??na dikkat ?ekilerek, sa?l?k emek?ilerini ise d???k ?cretle ?al??t?rma ve i?sizli?in bekledi?i kaydedildi. ?Tam g?n? uygulamas? ile as?l olarak sanal bir hekim a???? yarat?larak, veto edilen ?thal Hekim Yasas??n?n tekrar g?ndeme getirilece?ine i?aret edilen a??klamada, hekimlerin i?sizli?e itilece?i belirtildi.
www.evrensel.net