Oru? tutmayanlar?n isimleri istendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???, T?rkiye Elektrik ?letim Anonim ?irketi (TE?A?) Genel M?d?rl????nde yemek ??kar?lmas? gerek?esine dayan?larak, t?m dairelerde oru? tutmayanlar?n isimlerinin bildirilmesi istendi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???, T?rkiye Elektrik ?letim Anonim ?irketi (TE?A?) Genel M?d?rl????nde yemek ??kar?lmas? gerek?esine dayan?larak, t?m dairelerde oru? tutmayanlar?n isimlerinin bildirilmesi istendi.
ANKA?n?n haberine g?re, Ramazan??n ba?lamas?n?n ard?ndan TE?A??ta ??le yeme?i uygulamas?n?n ne olaca?? konusu g?ndeme geldi. Oru? tutmayanlar i?in s?n?rl? say?da yemek ??kar?lmas? karar? al?nan TE?A??ta ka? ki?inin yemek yiyece?i konusunda ise ilgin? bir uygulamaya ba?vuruldu.
Dairelerde ka? ki?inin ??le yeme?i yiyece?inin sorulmas? yerine, isim bildirilmesi talimat? verildi. Talimata g?re dairelerde oru? tutmayanlar?n isimleri yaz?larak bir liste olu?turulacak. Bu liste ilgili birime verilecek. Bu ?er?evede ??le yeme?inin ka? ki?i i?in ??kar?laca?? d?zenlemesi yap?lacak.
B?yle bir ?ey olamaz
TE?A? Genel M?d?r? ?lhami ?z?ahin, bu olaydan haberi olmad???n?, kurumda b?yle bir uygulamaya izin vermeyece?ini s?yledi. ?z?ahin, ?Benim bu uygulamadan haberim yok. Yemek hizmetlerini de biz de?il TEDA? veriyor. B?yle bir ?ey olamaz? dedi. ?z?ahin, oru? tutmayanlar?n isimlerinin al?nd???ndan bilgisi olmad???n?, haberi g?rd?kten sonra hemen ilgili birimleri arayarak durumu sordu?unu s?yledi. ?B?yle bir uygulama olamaz. Benim zaten hi? haberim yoktu. TEDA? ilan yapm?? olabilir; ???le yeme?i i?in ismini yazd?rs?n? demi? olabilirler. Yoksa oru? tutmayanlar?n isminin al?nmas?; b?yle bir ?ey olamaz? dedi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net