Novamed i??ileri destek ar?yor

Novamed i??ileri grevlerinin birinci y?l d?n?m? olan 25-26 Eyl?l tarihlerinde yapacaklar? etkinliklere destek istemek i?in kurumlar? ziyaret ediyorlar. ???iler ilk ?nce Elektrik M?hendisleri Odas? Ba?kan? Ayhan Dolunay ile ...


Novamed i??ileri grevlerinin birinci y?l d?n?m? olan 25-26 Eyl?l tarihlerinde yapacaklar? etkinliklere destek istemek i?in kurumlar? ziyaret ediyorlar. ???iler ilk ?nce Elektrik M?hendisleri Odas? Ba?kan? Ayhan Dolunay ile g?r??t?ler. Dolunay i??ilerin grevini desteklediklerini ve etkinliklere kat?lacaklar?n? ifade etti. ???iler, daha sonra Antalya Meslek Odalar? E?g?d?m Ba?kan? Abid K???kaslan ile bir araya geldiler. K???kaslan da i??ileri yaln?z b?rakmayacaklar?n? a??klad?.
25 Eyl?l?de saat 15.00?te Tar?m-?? Elit Otel?de film g?sterimi ve grevci i??iler, sendikac?lar ve konuklar?n kat?l?m? ile forum d?zenlenecek. 26 Eyl?l?de ise grev yerine toplu ziyaret yap?lacak.
Adana?da destek kampanyas?
Adana bulunan kad?n dernekleri ve siyasi partiler taraf?ndan olu?turulan Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu, Antalya Serbest B?lge?de Novamed Fabrikas??nda 1 y?ld?r grevde olan kad?nlara destek i?in imza kampanyas? ba?latt?lar. ?akmak Caddesi K?lt?r Soka?? ?n?nde yap?lan a??klamada konu?an Fato? Hac?velio?lu, Adana halk?na Novamed i??ileriyle dayan??ma ?a?r?s? yapt?. Novamendli kad?nlar?n bir y?ld?r ucuz i? g?c?ne kar?? ve ?rg?tlenme hakk? i?in direndi?ini dile getiren Hac?velio?lu, ?Novamendli kad?nlar sadece kendi patronlar?na kar?? de?il, b?t?n yasal zorunluluklara ra?men i? g?vencesi sa?lamayan h?k?mete kar??, Novamed patronlar?n?n kendilerine yapt??? ba?ka bi?imlerde her yerde yapmaya ?al??an T?SK, T?S?AD, M?S?AD ve b?t?n sermaye g??lerine kar?? direniyorlar? diye konu?tu. ?Novamedli kand?nlar yaln?z de?ildir?, ?Serbest B?lge serbest s?m?r?d?r?, ?E?it i?e e?it ?cret? sloganlar?n?n at?ld??? a??klaman?n ard?ndan Novamedli kad?nlara destek i?in imza stand? a??ld?. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net