Telekom i??isi m?cadeleye haz?r

L?leburgaz Telekom?da ?al??an i??iler, grev a?amas?na gelen s?zle?me g?r??melerinde taleplerinin kabul edilmesi i?in her t?rl? m?cadeleyi vermekte kararl?.


L?leburgaz Telekom?da ?al??an i??iler, grev a?amas?na gelen s?zle?me g?r??melerinde taleplerinin kabul edilmesi i?in her t?rl? m?cadeleyi vermekte kararl?.
??yerinde sendika ?yesi 51 i??i var. Konu?tu?umuz i??iler, Trakya?daki di?er i??i arkada?lar?yla haberle?tiklerini, toplus?zle?me g?r??melerini yak?ndan takip ettiklerini ve greve haz?r olduklar?n? s?ylediler.
Telekom i??isi Arif Kayhan, ?Kapsam i?i, kapsam d??? diye i??ileri b?ld?ler. ?zelle?tirmenin sonu?lar?n? ya??yoruz. ?zelle?tirilince hani her ?ey daha iyi olacakt?? Ama herkes ?ok iyi bilsin ki, biz birlik ve beraberlik i?indeyiz ve haklar?m?z? korumaya haz?r?z. Grevse grev, m?cadeleyse m?cadele? diye konu?tu. ??yeri Ba?temsilcisi Din?er Giray ise kazan?lm?? haklar?n? korumak ve g?n?n ko?ullar?na g?re insanca ya?anabilecek bir ?cret art??? istediklerini dile getirdi. ?Sorunun masa ba??nda ??z?lmesinden yanay?z, ama grevden de korkmuyoruz? diyen Giray, grev i?in t?m haz?rl?klar?n yap?ld???n? kaydetti.
Taleplerinden vazge?meyeceklerini kaydeden ??yeri Temsilcisi Mehmet Uru? da Telekom i??isinin birlik ve beraberlik i?inde oldu?unu belirterek ??yle devam etti: ?Bu toplus?zle?me, bizim istedi?imiz gibi imzalanacak. Bunun ba?ka yolu yok.? (L?leburgaz/EVRENSEL)
www.evrensel.net