T?S?AD k?rm?z? ?izgilerini ?ekti

H?k?mete y?nelik ele?tirilerini art?ran T?S?AD, H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek?in kat?ld??? Y?ksek ?sti?are Konseyi (Y?K) toplant?s?nda da yeni anayasa haz?rl?klar?n? sert bir ?ekilde ele?tirdi.


H?k?mete y?nelik ele?tirilerini art?ran T?S?AD, H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek?in kat?ld??? Y?ksek ?sti?are Konseyi (Y?K) toplant?s?nda da yeni anayasa haz?rl?klar?n? sert bir ?ekilde ele?tirdi. T?S?AD Y?K Ba?kan? Ko?, yeni laiklik tan?mlar? pe?inde ko?ulmamas? gerekti?ini s?ylerken, T?S?AD Ba?kan? Yal??nda?, ?Hemen yar?n 301. madde de?i?tirilmeli? dedi.
Tan?m pe?inde ko?may?n
Yeni anayasa tasla??na ili?kin ?al??malar s?rerken, T?rk Sanayicileri ve ??adamlar? Derne?i?nden (T?S?AD) h?k?mete uyar?lar geldi. Y?ksek ?sti?are Konseyi (Y?K) toplant?s?nda konu?an T?S?AD Y?K Ba?kan? Mustafa Ko?, ?Yeni bir anayasan?n haz?rl?klar? s?rerken, tart??malar bizi Cumhuriyet ilkelerini koruyan, Bat? normlar?nda bir ?zg?rl?k anlay???n? benimseyen laik-demokratik bir siyasal yap?ya g?t?rmeli. Yeni bir anayasa ?al??mas? kutupla?may? art?rmamal?. Kutupla?ma i?ine girmemiz d?? itibar?m?z? ciddi bi?imde zedeleyecek ve bizi zay?f d???recektir. Yeni anayasa yaln?zca iktidar partisinden ??kmamal?, geni? bir uzla?ma olmal?? dedi.
Yeni laiklik tan?mlar? pe?inde ko?ulmamas? gerekti?ini kaydeden Ko?, ?T?rkiye?nin Bat? normlar?nda ifade ?zg?rl???n?n ?n?n? a?an bir siyasal rejime, geli?mi? demokratik bir i?leyi?e kavu?mas?na odaklanmak daha do?ru olacakt?r? diye konu?tu.
?zel kurul olu?turulmal?
T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda? ise, k?kten bir de?i?iklik aray??? ile yola ??k?ld??? i?in anayasa hukukunun ortaya koydu?u bi?imde t?m kesimlerin kat?ld??? ?zel bir kurul olu?turarak taslak metninin haz?rlanmas? gerekti?ini ifade etti. ?Akademisyenlerin g?r???ne g?re, e?er sadece anayasa de?i?ikli?i yap?yorsan?z o zaman anayasan?n kurucu felsefesine, ?zellikle laiklik anlay???na dokunamaz, de?i?mez maddelerini de?i?tiremez, anayasan?n nas?l de?i?tirilece?ine ili?kin kendinize ?zg? y?ntemler ?neremezsiniz? ele?tirisinde bulunan Yal??nda?, ?Yapaca??n?z, mevcut anayasan?n kurucu ilkeleri ve temel ?izgileri i?inde k?smi de?i?ikliklerdir. Biz de ortada b?yle bir tart??ma varken, y?ntem meselesini ?tali? bir mesele olarak g?rmenin yerinde olmad???n? d???n?yoruz? diye konu?tu.
301. madde de?i?meli
AKP H?k?meti?nin k?sa vadede yapmas? gerekenin, ?Hemen yar?n TCK?n?n 301. maddesini de?i?tirmek ve demokratik reformlar? h?zland?rmak? olmas? gerekti?ini ifade eden Yal??nda?, ?Avrupa?daki T?rkiye kar??tlar? TCK?n?n 301. maddesinin uygulanmas?ndan kaynaklanan sorunlar?m?z sayesinde b?y?k g?? kazand?lar? dedi.
Anayasa tart??malar?nda laiklik konusunun ?n plana ??kmas?n?n g?rev ba??nda olan baz? h?k?met ?yelerinin, parti mensuplar?n?n ve yerel y?neticilerinin ge?mi? d?nemdeki eylem ve s?ylemlerinden kaynakland???n? ifade eden Yal??nda?, ?H?k?met, toplumun bu konudaki endi?elerini gidermede yeterine somut ve ikna edici olamazsa, anayasa tart??malar? ka??n?lmaz olarak tek bir noktaya kilitlenecek ve 21. y?zy?la yak??an ?zg?r, demokratik ve at?l?mc? bir anayasan?n di?er unsurlar?n?n tart???lmas? imkans?z hale gelecektir? diye konu?tu.
?Bireysel ?zg?rl?kleri geli?tiren, demokratik siyasal i?leyi?in ?n?ndeki engelleri kald?ran, laiklik prensibini zedelemeyen, toplumu ?a?da?la?t?ran, ger?ek anlamda toplumsal s?zle?me niteli?i ta??yan bir anayasa olu?turabilirsek, at?l?m f?rsat? yakalayabiliriz? diyen Yal??nda?, ?T?rkiye?de siyasal g??ler rejim m?cadelesine devam ediyor? izleniminin s?rmesine yol a?acak bir anayasan?n ?lkeye zarar getirece?ine inand???n? belirtti.
?i?ek: Ele?tiri bekliyoruz
Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek ise konu?mas?nda, eksik ve yanl?? bilgilere dayal? de?erlendirmelerin toplumu gerdi?ini belirtti.
?al??malara may?sta ba?lad?klar?n? ve AKP i?in anayasa yapmad?klar?n? savunan ?i?ek, ??lk ?? maddeyi oldu?u gibi aynen alaca??z. Biz itham de?il, ele?tiri bekliyoruz; kat?l?m bekliyoruz. T?S?AD buna da ?nc?l?k edebilir. ?natla?ma i?erisinde de?iliz. Belli bir kesimin problemini kabul edip di?erlerinin sorunlar?n? g?z ard? eden bir anlay?? i?inde anayasa haz?rlanamaz. B?ylesine ?nemli bir meseleyi ?nyarg?lar?m?za kimse kurban etmemelidir? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net